KONUT VE KONUT + TİCARET ALANI ARSALARI SATILACAKTIR

KONUT VE KONUT + TİCARET ALANI ARSALARI SATILACAKTIRKayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesinde bulunan toplam  20 adet Konut ve Konut + Ticaret alanı arsaları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

1 - İhale 17/10/2018 Çarşamba günü saat 14.15’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c- Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

ç- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

d- Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e- 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 17/10/2018 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Mevkii

Ada

Parsel

m2

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Açıklama

Şeker/Kocasinan

10863

3

1824,36

2.600.000,-TL

78.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10858

1

1704,46

2.600.000,-TL

78.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10858

4

1704,40

2.800.000,-TL

84.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10854

3

1824,30

2.500.000,-TL

75.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10864

5

1824,16

3.000.000,-TL

90.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10864

6

1824,14

3.000.000,-TL

90.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10850

1

1819,35

2.500.000,-TL

75.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10850

2

1824,00

2.500.000,-TL

75.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10850

3

1823,98

2.500.000,-TL

75.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10850

4

1823,96

2.500.000,-TL

75.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10850

5

1823,92

2.500.000,-TL

75.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10854

2

1824,32

3.250.000,-TL

97.500,-TL

Konut+Ticaret

Şeker/Kocasinan

10851

1

1901,63

5.000.000,-TL

150.000,-TL

Konut+Ticaret

Şeker/Kocasinan

10851

2

1824,08

4.500.000,-TL

135.000,-TL

Konut+Ticaret

Şeker/Kocasinan

10851

3

1824,05

4.500.000,-TL

135.000,-TL

Konut+Ticaret

Şeker/Kocasinan

10852

1

1824,21

3.000.000,-TL

90.000,-TL

Konut+Ticaret

Şeker/Kocasinan

10852

2

1824,00

3.000.000,-TL

90.000,-TL

Konut+Ticaret

Şeker/Kocasinan

10852

3

1824,03

3.000.000,-TL

90.000,-TL

Konut+Ticaret

Şeker/Kocasinan

10852

4

1824,00

3.000.000,-TL

90.000,-TL

Konut+Ticaret

Şeker/Kocasinan

10852

5

1824,00

3.000.000,-TL

90.000,-TL

Konut+Ticaret