ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HATTININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HATTININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİRÇınarcık Belediye Başkanlığından:

MADDE 1 - 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesinin (f) ve (p) bendi gereği ve Belediye Encümeninin 10/09/2018 Tarih ve 2018/204 sayılı kararı gereğince, şehir içi toplu taşıma hattında çalışacak 20 (yirmi) adet toplu taşıma aracının 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek verilecektir.

MADDE 2 - İŞİN NİTELİĞİ, MİKTARI

 

TOPLU TAŞIMA ARACI

İHALE KONUSU

İHALE GÜNÜ

İHALE SAATİ

MUAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1 NOLU ARAÇ

Şehir İçi Toplu Taşıma

16.10.2018

10:30

180.000,00-TL+KDV

5.400,00-TL

2 NOLU ARAÇ

Şehir İçi Toplu Taşıma

16.10.2018

10:45

180.000,00-TL+KDV

5.400,00-TL

3 NOLU ARAÇ

Şehir İçi Toplu Taşıma

16.10.2018

11:00

180.000,00-TL+KDV

5.400,00-TL

4 NOLU ARAÇ

Şehir İçi Toplu Taşıma

16.10.2018

11:15

180.000,00-TL+KDV

5.400,00-TL

5 NOLU ARAÇ

Şehir İçi Toplu Taşıma

16.10.2018

11:30

180.000,00-TL+KDV

5.400,00-TL

6 NOLU ARAÇ

Şehir İçi Toplu Taşıma

16.10.2018

11:45

180.000,00-TL+KDV

5.400,00-TL

7 NOLU ARAÇ

Şehir İçi Toplu Taşıma

16.10.2018

12:00

180.000,00-TL+KDV

5.400,00-TL

8 NOLU ARAÇ

Şehir İçi Toplu Taşıma

16.10.2018

14:00

180.000,00-TL+KDV

5.400,00-TL

9 NOLU ARAÇ

Şehir İçi Toplu Taşıma

16.10.2018

14:15

180.000,00-TL+KDV

5.400,00-TL

10 NOLU ARAÇ

Şehir İçi Toplu Taşıma

16.10.2018

14:30

180.000,00-TL+KDV

5.400,00-TL

11 NOLU ARAÇ

Şehir İçi Toplu Taşıma

16.10.2018

14:45

180.000,00-TL+KDV

5.400,00-TL

12 NOLU ARAÇ

Şehir İçi Toplu Taşıma

16.10.2018

15:00

180.000,00-TL+KDV

5.400,00-TL

13 NOLU ARAÇ

Şehir İçi Toplu Taşıma

16.10.2018

15:15

180.000,00-TL+KDV

5.400,00-TL

14 NOLU ARAÇ

Şehir İçi Toplu Taşıma

16.10.2018

15:30

180.000,00-TL+KDV

5.400,00-TL

15 NOLU ARAÇ

Şehir İçi Toplu Taşıma

16.10.2018

15:45

180.000,00-TL+KDV

5.400,00-TL

16 NOLU ARAÇ

Şehir İçi Toplu Taşıma

16.10.2018

16:00

180.000,00-TL+KDV

5.400,00-TL

17 NOLU ARAÇ

Şehir İçi Toplu Taşıma

16.10.2018

16:15

180.000,00-TL+KDV

5.400,00-TL

18 NOLU ARAÇ

Şehir İçi Toplu Taşıma

16.10.2018

16:30

180.000,00-TL+KDV

5.400,00-TL

19 NOLU ARAÇ

Şehir İçi Toplu Taşıma

16.10.2018

16:45

180.000,00-TL+KDV

5.400,00-TL

20 NOLU ARAÇ

Şehir İçi Toplu Taşıma

16.10.2018

17:00

180.000,00-TL+KDV

5.400,00-TL

 

MADDE 3 - İhaleler 16/10/2018 Salı günü saat:10:30’dan itibaren Harmanlar Mahallesi Belediye Sokak No: 5  Çınarcık adresinde, Belediye Encümeni tarafından Çınarcık Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olup, her aracın ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır.

MADDE 4 - Şartname ve ekleri Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Gelir Şefliğinde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 50,00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için şartnamenin alınması mecburidir.

MADDE 5 - Geçici Teminat (Muhammen Bedelin %3’ü) olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak, aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesinde belirtilen Teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisinin sunulması zorunludur.

MADDE 6 - Kesin Teminat: İhale bedelinin %6‘dır.

MADDE 7 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Yerleşim Yeri Belgesi.

b) Noter tasdikli imza beyannamesi.

c) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı; irtibat için varsa telefon numarası.

d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı; irtibat için telefon numarası.

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış; tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

C - Gerçek ve Tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) İhale Şartnamesinde belirtilen geçici teminata ait alındı belgesi.

b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

c) Çınarcık Belediyesine vadesi geçmiş borcu yoktur yazısı (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Gelir Şefliğinden alınacaktır.)

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenen belgeleri verecektir.

b) Ayrıca bu şartnameye ekli örneğe uygun girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir.(İhale üzerine kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

E) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar.

MADDE 8 - İhaleye katılmak isteyenler, teklif dosyalarını en geç 15/10/2018 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Gelir Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

MADDE 9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.