ÖN YETERLİK İLANI

ÖN YETERLİK İLANIPamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

LC-MS/MS 1 adet, DMA / Dinamik Mekanik Analizör 1 adet, DSC / Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Sistemi 1 adet, TOC / Toplam Organik Karbon Analizörü 1 adet, işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 Sayılı Kararname eki esaslarının 19. maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                            :  2018/480907

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Kınıklı Kampüsü Denizli

b) Telefon ve faks numarası                :  0 258 296 3957 - 0258 296 3957

c) Elektronik posta adresi                    : bap@pau.edu.tr.

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının

görülebileceği internet adresi (varsa)   :

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Pamukkale Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı Alt Yapısının Oluşturulması” Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan LC-MS/MS 1 adet, DMA/Dinamik Mekanik Analizör 1 adet, DSC/Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Sistemi 1 adet, TOC/ Toplam Organik Karbon Analizörü 1 adet,

b) Teslim yeri                                      :  Pamukkale Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Kınıklı Kampüsü Denizli

c) Teslim tarihi                                    :  Sözleşme tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                                 :  Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Kınıklı Kampüsü Denizli

b) Tarihi ve saati                                 :  18/10/2018 Perşembe günü, saat: 10,00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.

4.1.5. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.

4.1.6. ISO 9001:2008 kalite yönetim sistem belgesi veya eşdeğer belge

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin gereken kriterler :

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen, benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.4.2. Benzer iş tanımı: Her türlü teknik cihaz, Bilgisayar ve ekipmanları, elektronik cihazlar satımı, üretimi benzer iş kabul edilir.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) ve ihale dokümanı 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Kınıklı Kampüsü Denizli adresinden satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Kınıklı Kampüsü/Denizli adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.