MUHTELİF İŞLER İHALE EDİLECEKTİR

MUHTELİF İŞLER İHALE EDİLECEKTİRTürkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikasından:
Fabrikamıza bağlı Makine Fabrikasında yapılacak Meydan Tahmil-Tahliye Pik Kırma, Temizlik, Boya Oksiasetilen Dai. Hizm, Elektrik işleri, Boya işleri, Dökümhane, Mekanik Bakım ve Tesisat Hizmetleri ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.
İhale kayıt numarası*                    :  2017/63703
1 - İdarenin
a) Adresi                                       :  Cumhuriyet Caddesi   Turhal/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası         :  0356 275 35 30 Pbx.- 0 356 275 35 36/39
c) Elektronik posta adresi             :  turhalseker@turkseker.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamıza bağlı Makine Fabrikasında Yaklaşık 1 yıl süreli 15 kişi ile yapılacak Meydan Tahmil - Tahliye Pik Kırma, Temizlik, Boya Oksiasetilen Dai. Hizm, Elektrik işleri, Boya işleri, Dökümhane, Mekanik Bakım ve Tesisat Hizmetleri
b) Yapılacağı yer                          :  Turhal Makine Fabrikası
c) İşe başlama tarihi                      :  Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek programa göre
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer                           :  Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası
b) Tarihi ve saati                           :  27/02/2017 Pazartesi günü, Saat 14:00
4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
5.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL - TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler tekliflerini, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için teklif birim fiyat üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
10 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.