9 KALEM İMALAT MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

9 KALEM İMALAT MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIRÇay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1 - Teşekkülümüz ünitelerinin ihtiyacı, 9 Kalem İmalat Makinesi Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL ihale doküman bedeli ÇAYKUR Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Müdürlüğü veya TC Ziraat Bankası IBAN: TR03 0001 0024 7629 3289 8761 83 ile T.Vakıflar Bankası IBAN: TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35 nolu hesaplardan birine yatırılarak temin edilebilir.
a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.02.2017 günü saat 14.30'a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30'da açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - İhale kısmi teklife açıktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.