TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIRTürkoğlu Belediye Başkanlığından:
01-) Mülkiyeti Belediyemize ait; aşağıdaki tabloda bulunan konutlar (mesken) ve işyerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Artırma İhale Usulüne göre ihale edilerek satılacaktır.
02-) İhale Türkoğlu Belediye Başkanlığı Fatih Mahallesi Mahir ÜNAL Cad. No: 22 / 2  46800 Türkoğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Belediye Encümen Salonunda aşağıda hizalarında yazılı tarihlerde ve saatlerde yapılacaktır.

 

Bulunduğu Yer

Ada/ Parsel No

Bulunduğu Blok/kat

No

Arsa Payı

Niteliği

Alanı M² (Brüt)

Muh. Bedeli

(KDV Hariç)

TL

Geçici Teminat

TL

İhale Tarihi

İhale Saati

Gaziler Mah.

735 ada 3 parsel

Zemin Kat

4

305/20331

Dükkan

38,17

65.332- TL

1.959,96-TL

08/03/2017

10:00

Gaziler Mah.

735 ada 3 parsel

Zemin kat + 1.Kat

48

418/20331

Dubleks

Dükkan

199,33

189.801- TL

5.694,03-TL

08/03/2017

10:20

Gaziler Mah.

735 ada 3 parsel

Normal 2.Kat

60

280/20331

Mesken

140,15

141.309-TL

4.239,27-TL

08/03/2017

10:40

Gaziler Mah.

735 ada 3 parsel

Normal 4.Kat

64

280/20331

Mesken

140,15

143.809-TL

4.314,27-TL

08/03/2017

11:00

Fatih Mah.

838 ada 4 parsel

Zemin kat + 1.Kat

1

23125/108836

Asma Katlı Dükkan

202,86

312.801-TL

9.384,03-TL

08/03/2017

11:20

Fatih Mah.

838 ada 4 parsel

Zemin kat + 1.Kat

2

16400/108836

Asma Katlı Dükkan

172,32

239.762-TL

7.192,86-TL

08/03/2017

11:40

Fatih Mah.

838 ada 4 parsel

Zemin kat + 1.Kat

3

16467/108836

Asma Katlı Dükkan

173,13

240.808-TL

7.224,24-TL

09/03/2017

10:00

Fatih Mah.

838 ada 4 parsel

Zemin kat + 1.Kat

4

16500/108836

Asma Katlı Dükkan

173,58

241.356-TL

7.240,68-TL

09/03/2017

10:20

Fatih Mah

838 ada 4 parsel

Zemin kat + 1.Kat

5

16502/108836

Asma Katlı Dükkan

173,59

241.378-TL

7.241,34-TL

09/03/2017

10:40

Beyoğlu Mah.

515 ada 1 parsel

Normal 2.Kat

D14

75/5920

Mesken

140,00

120.628-TL

3.618,84-TL

09/03/2017

11:00

Beyoğlu Mah.

515 ada 1 parsel

Normal 5.Kat

D26

75/5920

Mesken

140,00

120.628-TL

3.618,84-TL

09/03/2017

11:20

Beyoğlu Mah.

515 ada 1 parsel

Zemin Kat

G-1

50/5920

İşyeri

38,00

41.919-TL

1.257,57-TL

09/03/2017

11:40

 

03-) Satış İhalesine katılacak olanlar için;
A- Gerçek kişi olması halinde;
a. Tebligat için adres beyanı,
b. Noter tasdikli imza beyannamesi,
c. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,
d. Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.
B- Tüzel kişi olması halinde;
a. Tebligat için adres beyanı,
b. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,
e. Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.
C- Vekaleten ihaleye katılma halinde,
İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi.
Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T saat ayarı esastır. İhaleye yeterli talipli bulunmadığı durumda, taliplilerin tekliflerinin uygun görülmediği durumlarda Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Türkoğlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50-TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye iştirak edeceklerin ihale dokümanını (şartnamesini) satın alması şarttır.
Taliplilere ilanen duyurulur.