REFRAKTER MALZEME ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

REFRAKTER MALZEME ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİRTürkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No                        :  2017/69547
1 - İdarenin                             :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
a) Adresi                                 :  Mithatpaşa Cad. No: 14 06100   Yenişehir/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 0 312 458 55 00
                                                  Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01
c) Elektronik posta adresi       :  -
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı       :  A - Magnezit Tuğla ve Harç
                                                  - 68.220 adet muhtelif cins ve ebatta magnezit tuğla,
                                                  - 21.700 kg. muhtelif özellikte magnezit örgü harcı.
                                                  B - Şamot Tuğla ve Harç
                                                  - 63.044 adet muhtelif cins ve ebatta şamot tuğla,
                                                  - 163.530 kg. muhtelif özellikte ateş betonu ve örgü harcı.
b) Teslim yeri                         :  Muhtelif Şeker Fabrikalarımız.
c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 40 (Kırk) takvim günü.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati                     :  07.03.2017 Tarihi, Saat 14.00
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14 06100   Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve KDV dahil TL.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, 07.03.2017 tarihi, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14  06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.