TTK. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLARAK (8 KALEM) MUHTELİF DÖKÜM ALAŞIM ELEMANLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TTK. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLARAK (8 KALEM) MUHTELİF DÖKÜM ALAŞIM ELEMANLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİRTürkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - İdarenin adı                             :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
a) Adresi                                       :  Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0 - 372 259 47 94 - 259 47 77
                                                         Fax: 0 - 372 - 253 12 73 - 251 19 00
c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr

 

 2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi:

Miktarı/Kg:

 a) Niteliği, türü ve miktarı

1 -

Etial-5

300

2 -

Etial-171

1.000

3 -

Külçe Kalay

250

4 -

Tane (damla) nikel

300

5 -

Ferro krom

500

6 -

Ferro Molibden

300

7 -

Kalsiyum Silis

250

8 -

Barinoc Aşılayıcı

300

b) Teslim yeri                               :  Muhtelif Döküm Alaşım Elemanlarının teslim yeri: TTK. Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü ambarıdır.
c) Teslim tarihi                              :  30 takvim gün
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No: 125- ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati                           :  07/03/2017 - Salı saat 15:00
c) Dosya no                                  :  1712006
d) İhale kayıt no                            :  2017/63370
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,
g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilir. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kaleminin miktarları için kısmi teklif kabul edilmeyecektir.
j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler Madde 55 de belirtilmiştir.
6 - Firmalar teklifleri ile birlikte malzemeleri tanıtıcı teknik broşür veya katalogları vereceklerdir.
7 - İhale, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler - ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00- TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9 - Teklifler en geç 07/03/2017 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.
10 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;
15 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
16 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.