MİNÜBÜS HATTI SATIŞI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

MİNÜBÜS HATTI SATIŞI İŞİ İHALE EDİLECEKTİRElazığ Belediye Başkanlığından:
1 - Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde toplu ulaşım ihtiyacını yürüten mevcut minibüs hatlarına ilave olarak 06/12/2016 tarih 2016/270 sayılı Belediye Meclis kararına istinaden "Abdullahpaşa, Bahçelievler, Harput, Olgunlar, Sanayi-Siteler, Sürsürü, Ulukent hatlarında olmak üzere (mevcut hatlarda 41 hattın iptali olacak şekilde) toplamda 61 hattın arttırılıp bir paket olarak satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma suretiyle) ile ihale edilecektir
2 - İhalesi 27/02/2017 Pazartesi günü saat: 08:30'da Elazığ Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.
3 - İşin tahmini Muhammen bedeli 14.323.000,00 (On Dört Milyon Üç Yüz Yirmi Üç Bin) TL. olup geçici teminatı ise 429.690,00 (Dört Yüz Yirmi Dokuz Bin Altı Yüz Doksan) TL. 'dir. Ayrıca 1.000.000,00 (Bir Milyon) TL. ihale iştirak teminat bedeli yatırılacaktır.
4 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 500,00 (Beş Yüz) TL bedel karşılığında Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilecektir, Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden veya (424) 248 47 00 (dahili 1531) nolu telefondan başvurabileceklerdir.
5 - İhaleye katılacak gerçek- tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır;
5.1- Kanuni ikametgahı olması,
5.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).
5.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,
5.4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
a) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,
5.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,
5.6- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
5.7- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranına tekabül eden 429.690,00 (Dört Yüz Yirmi Dokuz Bin Altı Yüz Doksan) TL bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. İhale iştrak teminatı bedeli olan 1.000.000,00 (Bir Milyon) TL ise ihale saatinden önce nakit olarak yatırıldığına dair makbuz ibraz edilecektir.
5.8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi.
5.9- Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir).
5.10- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge (İsteklinin yazılı taahhütü),
5.11- İlk ilan veya ihale tarihinden önce Sermayesinin en az 3.000.000,00 (Üç Milyon) TL ve üzeri olduğunu gösterir belge,
5.12- Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,
5.13 İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
6 - İhaleye katılacak olan isteklilerin istenilen belgeleri 27.02.2017 Pazartesi günü (ihale günü) saat 08.30’a kadar kapalı bir zarf içerisinde İhale Komisyon başkanlığına (Encümene) sıra numaralı alındı karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez).
7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, ihalenin uygulanmasında İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.
İlan olunur.