TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİRÜrgüp Belediye Başkanlığından:
1 - İHALE KONUSU OLAN İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:
Mülkiyeti Belediyemize ait Nevşehir İli, Ürgüp ilçesi, İmran Mahallesi Atatürk Bulvarında, tapuda 5 pafta, 47 ada, 19 nolu parselde kayıtlı, 5.844,77 M2. miktarında bodrum- zemin dâhil 6 katlı turistik otel binası 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü İle Onbeş (15) yıl süreyle Kiraya verilecektir.
2 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:
İhale Şartnamesi ve ekleri Ürgüp Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Yazı işleri müdürlüğü İmran Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 40 ÜRGÜP/NEVŞEHİR adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) ücret karşılığı satın alınabilir.
3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
İhalenin yapılacağı yer         :  Ürgüp Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Toplantı Salonu İmran Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 ÜRGÜP/ NEVŞEHİR
İhale tarihi                           :  08/03/2017 Çarşamba Günü
İhale saati                            :  15:30
İhale usulü                           :  2886 Sayılı D.İ.K. 35/a Kapalı Teklif Usulü
4 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:
a) Gayrimenkulün aylık muhammen Kira bedeli KDV hariç 24.000,00 TL (Yirmi Dört Bin Türk Lirası)’dir.
b) Geçici teminat Miktarı: 129.600,00 TL (Yüz Yirmi Dokuz Bin Altı Yüz Türk Lirası)
c) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Ürgüp Belediyesi veznesine yatırılması zorunludur.
5 - İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER:
A- Kanuni ikametgâhı olması,
B- Türkiye' de tebligat için adres göstermesi,
C- Ticaret ve / veya Sanayi Odası Belgesi verilmesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D- İmza Sirküleri Vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) Aslı veya noterden tasdikli sureti.
c) Ortak girişim olması halinde girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
E- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi gerekir.
G- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortakları kuruluş ile yapacakları ihale sözleşmesine şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
H- Uluslararası 5 (Beş) Yıldızlı otel işletme belgesi.
J- Bu şartnamenin 13. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak teklif vermesi.
K- Yukarıdaki fıkralar gereği verilecek belgeler suret veya fotokopi olarak veriliyor ise bu suret veya fotokopilerin Noter tasdikli olması gerekir.
6 - TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ:
Teklifler 08/03/2017 günü Saat 15:30’a kadar Ürgüp Belediye Başkanlığı Hizmet Binası İmran Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 ÜRGÜP/NEVŞEHİR adresinde bulunan İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.
İlan olunur.