RÖMORKÖR YEDEK MALZEMELERİ SATILACAKTIR

RÖMORKÖR YEDEK MALZEMELERİ SATILACAKTIRBOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğünden:
BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğü’ne ait Römorkör Yedek Malzemeleri, açık artırma usulü ile satılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin
a) Adresi                                       :  P.K. 17    59740 M.EREĞLİSİ/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası         :  282 6115700 - 282 6130258
2 - İhale konusu satışa sunulan malın
a) Niteliği, türü ve miktarı             :  175 kalem, 1055 parça (adet ve takım) römorkör yedek malzemeleri satışı ihalesidir.
b) Aracın mevcut ve teslim yeri    :  BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğü M.Ereğlisi/ TEKİRDAĞ
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer                           :  BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğü M.Ereğlisi/ TEKİRDAĞ
b) Tarihi ve saati                           :  02.03.2017 - 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
a) Şekli ve içeriği ihale dökümanında belirlenen teklif mektubu,
b) Geçici teminat 500,00-TL (BeşyüzTürkLirası)’dır,
c) İhaleye vekaleten katılıyorsa, noterden alınmış vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,
d) Kimlik veya nüfus cüzdanı sureti,
e) Adres beyanı,
f) İdareden alınmış her sayfası alıcı tarafından imzalanmış şartname ve varsa zeyilnameler,
g) Satışı yapılacak malzemelerin yer görme belgesi,
h) Yeterlilik beyanatı,
i) BOTAŞ işyeri talimatı,
j) İhale dokümanına ait beyanat,
k) İş ortaklığı/konsorsiyumlar için noterden tasdikli İş ortaklığı/konsorsiyum sözleşmesi,
l) İmza sirküsü/imza beyannamesi,
m) Gerçek veya tüzel kişiler için 2014 yılı içerisinde alınmış, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi,
n) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
o) İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhale dökümanını İdare’nin adresinden almak isteyenler 50,00-TL, kargo yoluyla satın almak isteyenler 60,00-TL doküman bedelini BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Emlakkent/Çorlu Şubesi IBAN: TR66 0001 5001 5800 7302 2831 08 nolu hesabına yatırmak zorundadır.
p) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.