GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

GAYRİMENKUL SATILACAKTIRKonya İli Meram Belediyesinden:

Mülkiyeti Belediyemize ait, imar planında imar planında Ticaret Sahası [Taks: 0.50 E:0.80 Hmax: 10,50]’na isabet eden 3.150.000,00 TL muhammen bedelli, 94.500,00 TL geçici teminatlı Beybes Mahallesi 15078 ada 5.166,16 m² miktarındaki 9 nolu taşınmazın, 2886 Sayılı İhale Kanunu ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” suretiyle satışı yapılacaktır.

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü - Kamulaştırma Bürosu'nda bedelsiz görülebilir.

İhale 01.03.2017 Çarşamba günü saat 14.30’da Meram Belediyesi Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

a) T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)

b) Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe,

c) İkamet Belgesi (Türkiye’de adres göstermek),

d) Geçici teminatı yatırmış olmak,

e) İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

f) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri

g) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri

h) Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi

i) Teklif Mektubu

(İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.)

TEKLİF MEKTUPLARININ VERİLMESİ

İhaleye katılacak isteklilerin, ihale günü olan 01.03.2017 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar ihale evraklarını şartname hükümlerine göre hazırlayarak, Meram Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur.

ÖDEME ŞEKLİ

İhale bedeli peşin ödenecek olup, damga vergisi, basın bedeli v.b. masraflar peşinatla birlikte ödenecektir.

3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.

İlan olunur.