ARSA SATILACAKTIR

ARSA SATILACAKTIRGümüşçay Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Çeşmealtı köyü 6966 parsel 9.204,20 m2- 6967 parsel 9.781,23 m2- 6970 parsel 9.283,83 m2 toplam 28.269,26 m2 arsanın satışı aynı anda birlikte yapılacaktır.

2 - Gayrimenkullerin satışına dair İhale 2886 S.D.İ.K. nun 45. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri gereğince açık teklif usulü arttırma suretiyle 03.03.2017 Cuma günü saat 14,00’de Gümüşçay Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - Gayrimenkullerin satışına ait İhale Şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların İhale Şartnamesini satın almaları zorunludur.

4 - Satışı yapılacak 6966, 6967, 6970 parseller toplam 2.289.810,06 TL muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkarılacak olup, ihale geçici teminatı 68.694,30 TL’dir.

5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a) Kanuni ikametgah senedi,

b) Nüfus cüzdan örneği

c) Özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden Noter tasdikli vekaletname,

d) Tüzel kişilerden; tüzel kişiliğin yetkili makamdan 2017 yılı içinde alınmış faal olduğunu gösteren oda kayıt belgesi,

e) Tüzel kişilik adına ihaleye yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,

f) Müşterek isteklilerde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ve imza sirküleri,

g) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu,

h) Belediyemize ait borcu yoktur yazısı.

6 - Satış ihalesine iştirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.İ.K. nun 5. Maddesinde belirtilen şartlara haiz olması, belirli gün ve saatte Belediyemiz Encümenine müracaatları şart olup, ayrıca istekliler ihaleye iştirak için keza aynı kanunun 46 maddesi gereğince hazırlayacakları tekliflerini ihale saatinde ulaştırmak şartıyla posta ile de gönderebilirler.

7 - Belediye Encümeni gerekçesini kararda belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.