YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIRSelimiye Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Tarihi : 28.02.2017 - 14:00

İKN            : 2017/40953

1 - Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğümüz tarafından toplam 12.500.000 Kg. Yaş Çay Yükleme ve Nakliye işi %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmenliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, Açık İhale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Adres: Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğü/Selimiye Köyü Merkez/Rize adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları Teklif Mektuplarını en geç 28/02/2017 Salı günü saat 14.00’e kadar Selimiye Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Selimiye Köyü/Merkez/Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Posta yoluyla gönderilenler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme ve nakliye işine tek teklif vereceklerdir. (Kısmi teklife kapalıdır )

9 - İhaIe Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve ihale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.