DOĞAL GAZ DAĞITIM LİSANSI İHALESİ YAPILACAKTIR

DOĞAL GAZ DAĞITIM LİSANSI İHALESİ YAPILACAKTIREnerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

KURUL KARARI

Karar No: 6910             Karar Tarihi: 09/02/2017

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2017 tarihli toplantısında; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesi dördüncü fıkrası (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi uyarınca; Hakkâri, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi şehirlerinden oluşan dağıtım bölgesi için “Hakkâri, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhalesi” yapılmasına ve aşağıda yer alan ihale ilan metninin kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlamasına,

karar verilmiştir.

 

İHALE İLANI

1 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2017 tarihli ve 6910 sayılı Kararı uyarınca; Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi şehirlerinden oluşan dağıtım bölgesi için, “Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhalesi” Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Kanun) ile Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, kapalı zarf usulü ile teklif alma ve açık eksiltme şeklinde yapılacaktır. Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı, lisans yürürlük tarihinden itibaren lisans hükümleri dâhilinde 30 yıllık süre için verilecektir.

2 - İhale sonucunda dağıtım lisansı almaya hak kazanan tüzel kişi, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ) iletim hattını gaz arzına hazır hale getirmesinden itibaren;

a) Hakkari ve Şırnak şehirlerinde en geç altı (6) ay içinde dağıtım şebekesi imalatı gerçekleştirmek sureti ile yatırıma fiili olarak başlayacak,

b) Hakkari ve Şırnak şehirlerinde en geç on sekiz (18) ay içinde herhangi bir yerleşim alanının dağıtım şebekesini işletmeye almak suretiyle gaz sunumuna başlayacak,

c) Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi şehirlerinde en geç sekiz (8) yıl içinde ihale tarihindeki uygulama imar planı kapsamındaki imarlı alanlar bütününde dağıtım şebekesini tesis edecektir.

3 - Dağıtım bölgesinde serbest tüketici olmak için gereken yıllık asgari tüketim miktarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) tarafından her yıl belirlenecek miktardır.

4 - İhale ile belirlenen “Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli”, lisans yürürlük tarihinden başlamak üzere ilk sekiz yıl boyunca Sistem Kullanım Bedeli olarak uygulanacak olup, bu sürenin bitiminden sonra ise Sistem Kullanım Bedeli her yıl için Kurul tarafından fiyat tavanı yöntemi ile belirlenecektir.

5 - Abone bağlantı bedeline ilişkin hususlar şartnamede belirlenecektir.

6 - Dağıtım lisansı ihalesine teklif verebilmek için şirketlerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (Kurum) yeterlilik alması gerekmektedir. Yeterlilik almak isteyen şirketler, 7 nci maddede belirtilen bilgi ve belgeleri, ekteki başvuru dilekçesi ile birlikte, en geç 27/02/2017günü saat 17.00’ye kadar, Kurumun  “Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C Yüzüncüyıl - Ankara” adresine elden teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Zamanında teslim edilmeyen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yönetmeliğin 8 inci maddesinde ihaleye başvuramayacağı belirtilen şirketler ile ödenmiş sermayesi 1 milyon TL’nin altında kalan ve/veya Türkiye’de kurulmamış şirketler yeterlilik için başvuruda bulunamaz.

7 - Yeterlilik almak isteyen şirketlerin başvuru dilekçesi ekinde sunacakları bilgi ve belgeler; aşağıda belirtilen usul ve esaslar ile sıra numarasına sadık kalınarak düzenlenmiş dosya/dosyalar halinde verilecektir.

a) Şirket ile ilgili;

(1) Tebligat adresi, faks ve telefon numaraları, elektronik posta adresi ile şirkette yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin (gerçek kişi ortaklara ulaşılıncaya kadar) isim ve adresleri,

(2) Son ortaklık yapısını, payları ve sermaye durumunu gösterir şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış ana sözleşme veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı Ticaret Sicil Kaydı aslı veya onaylı sureti,

(3) Şirketin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerindeki sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşıncaya kadar ortaklık yapısını oranlarıyla birlikte ortaya koyan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı belgenin aslı veya onaylı sureti,

(4) Bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil kayıt belgesinin aslı veya onaylı sureti,

(5) Başvuru dosyasındaki belgelerde imzası bulunanların şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren ve başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde düzenlenmiş, noter tasdikli yetki belgesinin aslı veya onaylı sureti ile imza sirküleri,

(6) Bağlı olduğu vergi dairesine borcu olmadığına dair, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınmış belgenin aslı veya onaylı sureti,

(7) Tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin; taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, basit veya nitelikli zimmet, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymediğini gösterir, son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri, adli sicil kaydı varsa, kesinleşmiş mahkeme kararları aslı veya onaylı suretleri,

(8) Tüzel kişilikte yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin, ilgili mevzuat hükümlerine göre lisansları iptal edilen tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla pay sahibi olmadıklarına dair beyanname,

(9) Şirketin (varsa) iştiraklerine ve bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler,

Ortakların yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, burada yer alan bilgi ve belgelerin muadilleri istenir.

b) Şirketin mali durumu ile ilgili;

(1) Kendisinin ve tüzel kişi ortaklarının varsa, son üç yıllık (üç yıldan az süredir faaliyette bulunan şirketlerin kuruluş tarihinden itibaren) Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış bilanço ve gelir tabloları ile gerçek kişi ortaklarının mali durumunu gösteren bilgi ve belgeler,

(2) Yatırım finansmanının şirketin öz kaynakları ile karşılanıp karşılanamayacağı, öz kaynaklarla karşılanamayacak ise yatırım finansmanının nasıl sağlanacağı hakkında bilgi, taahhüt, referans ve niyet mektupları ile benzeri belgeler,

c) Şirketin tecrübesiyle ilgili;

(1) Şirketi tanıtıcı bilgi ve belgeler,

(2) Kendisinin ve/veya ortaklarının, doğal gaz sektörü ve/veya diğer sektörlerdeki tecrübeleriyle ilgili düzenlenmiş iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya onaylı suretleri,

(3) Doğal gaz dağıtım veya iletim şebekesiyle ilgili proje, inşaat ve işletme konularında kendisi ve/veya ortaklarının tecrübesi olmaması halinde; Doğal gaz dağıtım veya iletim şebekesiyle ilgili proje, inşaat ve işletme konularında hizmet alacağı gerçek veya tüzel kişileri tanıtıcı bilgi ve belgeler ile bu kişiler tarafından verilen niyet mektupları, niyet anlaşmaları veya ön anlaşmaların ve bu kişilerin hizmet vereceği konulardaki iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya onaylı suretleri,

verilecektir.

Kurum, başvuru sahiplerinin tamamından veya bir kısmından, ilave açıklayıcı bilgi ya da belge talep edebilir. Yatırım finansmanının nasıl sağlanacağı hakkında bilgi, taahhüt, referans ve niyet mektupları hariç olmak üzere, başvuru dosyasında sunulması gereken bilgi ve belgelerdeki eksiklikler Kurumca ilgili başvuru sahiplerinden talep edilebilir.

8 - Yeterlilik için başvuruda bulunacaklar 15/02/2017 günü mesai saati bitimine kadar yeterlilik ile ilgili sorularını Kuruma yazılı olarak iletebilirler. Bu tarihten sonra gelen veya yeterlilik ile ilgili olmayan sorular dikkate alınmayacaktır. Gelen sorularla ilgili açıklamalar Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından cevaplanacak ve Kurumun internet sitesinde yayımlanacaktır.

9 - Dağıtım lisansı sahibi şirket, doğal gaz dağıtım faaliyeti dışında başka bir faaliyette bulunamayacağından ve dağıtım lisansı almaya hak kazanması halinde şirket ana sözleşmesinde gerekli değişiklikleri yapması ya da lisans almak üzere ortaklık yapısı aynı kalmak şartıyla yeni bir şirket kurması gerekeceğinden, ihaleye katılacak şirketin yeni kurulmuş bir şirket olması halinde, doğrudan ve/veya dolaylı tüzel/gerçek kişi ortaklarının mali güç ve tecrübeleri dikkate alınacaktır.

Şirketlerin yeterliliği, ihale yapılacak şehirdeki şebeke yatırımı, dağıtım ve işletme faaliyetlerinin yürütülmesi açısından şirketin ve/veya ortaklarının mali güç ve tecrübeleri ile birlikte hizmet alacağı firmaların doğal gaz sektörü ile ilgili tecrübelerine göre değerlendirilecektir. Yeterlilik başvurusu;

a) Mali güç açısından; şirketin ve ortaklarının öz kaynakları, ödenmiş sermayesi, bilanço ve gelir tabloları ile yatırımın finansmanının nasıl sağlanacağını gösteren belge ve niyet mektupları,

b) Tecrübe açısından; yeterlilik için başvuran şirketin ve/veya ortaklarının doğal gaz sektörü ve/veya diğer sektörlerle ilgili tecrübesi ile birlikte proje, inşaat ve/veya işletme hizmeti alacağı firmaların doğal gaz sektörü ile ilgili tecrübesi,

esas alınarak değerlendirilecektir.

Başvurularının değerlendirilmesi sonucunda yeterli bulunan şirketler, adreslerine yapılacak bildirimle, 5.000 (beş bin) TL karşılığı ihale dosyası almak ve teklif vermek üzere davet edilecektir.

10 - Bu ihalede, usul ve esasları Yönetmeliğin 14 üncü maddesine uygun olarak belirlenen geçici teminatın tutarı 500.000.- (Beşyüzbin) Türk Lirası ve kesin teminat tutarı 1.000.000.- (Birmilyon) Türk Lirasıdır.

11 - Dağıtım lisansı ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Kurul, gerekli gördüğü her durumda ve ihalenin her aşamasında herhangi bir teklifi veya tekliflerin tamamını reddetme ya da ihaleyi tamamen iptal etme yetkisine sahiptir. Kurulun yeterlilik ve ihale iptaline ilişkin kararlarına karşı, başvuru sahipleri herhangi bir talepte bulunamaz ve hak iddia edemez. Başvuru sahipleri yeterlilik başvurusu ve teklif hazırlığı için her ne ad altında olursa olsun yaptıkları masrafları ve bununla ilgili bir tazminatı talep edemez. Başvuru sahiplerinin, yeterlilik başvurusu için Kurum’a ibraz ettikleri belgeler iade edilmez.

12 - Bu ilan hükümlerine göre yeterli sayılacak şirketler, yeterlilik durumlarını daha sonra etkileyebilecek tüm değişiklikleri Kuruma bildirmekle mükellef olup, Kurum değerlendirme süreci içerisinde ihtiyaç duyulması halinde, her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir.

Ek: Yeterlilik Başvuru Dilekçesi

                                                                                                                                Ek

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

ANKARA

Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi Doğal Gaz Dağıtım Lisansı ihalesi için ..... /..... / ............ tarihli ve ..................... sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı incelenmiş ve ilanda yer alan bütün şartlar tarafımızca kabul edilmiştir. Ekte sunduğumuz tüm bilgi ve belgelerin doğruluğunu ve aksine bir durumun tespit edilmesi halinde, başvurumuzun değerlendirmeye alınmadan reddedileceğini beyan ve kabul ederiz.

Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi Doğal Gaz Dağıtım Lisansı ihalesine katılabilmek için, yeterlilik almak amacıyla, ekte sunulan bilgi ve belgelerle birlikte başvurumuzun değerlendirmeye alınması hususunu arz ederiz.

 

 

                                                                                         Tarih: ….../….../..........

 

 

                                                                                                 Şirket kaşesi

 

 

                                                                            Temsile yetkili kişilerin isim ve imzaları

                                                                                                      Adres

 

 

 

Ekler: İhale ilanı 7 nci maddede belirtilen bilgi ve belgeler (… adet dosya)