FİBER OPTİK KABLOLARDAKİ LİFLER KİRAYA VERİLECEKTİR

FİBER OPTİK KABLOLARDAKİ LİFLER KİRAYA VERİLECEKTİRTeşekkülümüze ait muhtelif enerji iletim hatlarında bulunan fiber kablolardan, daha önce kiraya verilmiş olup kiralama süresi sona erecek olan fiber liflerin ve daha önce kiraya verilmemiş bazı hatlardaki fiber liflerin bir kısmının, telekomünikasyon altyapısı kurma ve işletme hakkına sahip işletmecilere dark (aydınlatılmamış) fiber olarak kiraya verilmesi işi Açık İhale (Kapalı Teklif + Açık Artırma) yöntemi ile ihale edilecektir.

Dosya Referansı                           :  İÇTM - 2017/6

1 - Teşekkülün

a) Adresi                                       :  TEİAŞ Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 12 Balgat   Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  (312) 203 85 16 - 203 85 02

                                                         Fax: (312) 203 82 88

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  ----

2 - İhale konusu işin

a) Niteliği ve miktarı                     :  E. İ. Hatlarında 3 ayrı güzergahta bulunan fiber optik kablolardaki 4 adet fiber lifin 15 yıllığına kiraya verilmesi.

                                                         - 1. Güzergah uzunluğu yaklaşık;    750.500 metre

                                                         - 2. Güzergah uzunluğu yaklaşık;    439.500 metre

                                                         - 3. Güzergah uzunluğu yaklaşık; 1.027.250 metre olmak üzere toplam link uzunluğu yaklaşık; 2.217.250 metre.

b) İşin güzergahı:

1. Güzergah:

Ankara II (Sincan) - Temelli, Temelli - ADA 1 DG, ADA 1 DG - Adapazarı, Adapazarı TM - Kocaeli (İzmit 380), Kocaeli (İzmit 380) - Köseköy, Köseköy - Karamürsel, Karamürsel - Orhangazi, Orhangazi - Gemlik, Gemlik - Bursa DG, Bursa DG - Otosansit, Otosansit -Kestel, Kestel - İnegöl, Kestel - Yenişehir, Otosansit - Bursa 3, Bursa 3 - Bursa 1 (Merinos), Bursa 1 - Bursa Sanayi, Bursa Sanayi - Görükle, ADA 1 DG - Paşaköy, Paşaköy - Zekeriyaköy, Zekeriyaköy - Alibeyköy Enerji İletim Hatlarından oluşmaktadır.

2. Güzergah:

Alibeyköy - Habipler, Habipler - Unimar DG, Unimar DG - Hamitabad DG, Hamitabad DGS - Bulgaristan (Sınır), Hamitabad DGS - Babaeski, Babaeski - Yunanistan (Sınır), Babaeski - Edirne 1 Enerji İletim Hatlarından oluşmaktadır.

3. Güzergah:

Gölbaşı - Kayaş, Kayaş - Kırıkkale DGKÇS, Kırıkkale DGKÇS - Bağlum, Kırıkkale DGKÇS - Kayabaşı, Kayabaşı - Samsun (OMW) DGKÇS, Kayabaşı - Reşadiye, Reşadiye - Altınordu, Altınordu - Ordu, Ordu - Giresun, Giresun - Tirebolu, Kayabaşı - Turhal, Turhal - Tokat, Tokat - Tokat OSB Enerji İletim Hatlarından oluşmaktadır.

c) İşin süresi                                 :  Sözleşme imzalanıp yer tesliminin yapılacağı tarihten itibaren 15 yıl.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 12 A Blok Giriş Kat Sefer Kul Toplantı Salonu Balgat Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve Saati                          :  15/03/2017 Çarşamba günü, Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında vermeleri gereklidir.

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Şekli ve içeriği teknik ve idari şartnamede düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Bu ihaleye, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından telekomünikasyon altyapısı kurma ve işletme hakkı verilen (elektronik haberleşme sektöründe yetkilendirilmiş) işletmeciler katılabilir. İsteklinin, elektronik haberleşme sektöründe yetkilendirilmiş işletmeci olup olmadığı BTK’nın internet sitesinden kontrol edilecektir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin teklif ettiği toplam bedelin %10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler. İsteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.

Bu durumda;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması gerekir. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterinisağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda,  belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

4.2.3. İsteklinin;

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu veya taahhüt altında devam eden işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaları sunması yeterlidir. Bu maddenin üçüncü fıkrasında istenilen yeterlik şartlarını bir önceki yılda sağlayamayan İstekliler, bir önceki yılın yanı sıra iki önceki yılın belgelerini sunabilirler; bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden yeterlik şartlarının sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde; bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yıla ait gelir tablosunu sunabilirler, iki önceki yıla ait gelir tablosunun bu maddenin üçüncü fıkrasında istenilen yeterlik şartını sağlamaması halinde ise, iki önceki yılın yanı sıra üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir, bu takdirde sunulan iki önceki ve üç önceki yıllara ilişkin gelir tablolarının ortalaması üzerinden yeterlik şartlarının sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır.

Ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu satış faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, İsteklinin teklif edeceği bedelin %15 inden, toplam satış geliri için ise, İsteklinin teklif edeceği bedelin %10 undan az olmaması gerekir. İsteklinin öngörülen bu kriterlerden birini sağlaması yeterli kabul edilir.

Sunulan gelir tablosunu gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gerekmektedir.

İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde ihalenin yapıldığı tarihe kadar olan toplam ciro veya toplam satış gelirini gösteren belgelerin verilmesi yeterli olup, gelir tablosunu gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gerekmektedir.

Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro veya toplam satış geliri, gelirin elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren (bir sonraki ayda yayımlanan Haziran ayı indeksi esas alınır.) Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan aylık ÜFE (Tablo:2 genel satırındaki indeks) üzerinden, ihalenin ilk ilan veya davet tarihi (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan, bir önceki ayın indeksi esas alınır.) itibarıyla güncelleştirilir.

Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en yüksek fiyat esasına (kira bedeline) göre belirlenecektir.

6 - İhale, tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Resmi Kurum ve Kuruluşların bu ihaleye katılmak istemeleri halinde, ihale dokümanlarında belirtilen ve diğer isteklilerin tabi olduğu tüm şartları sağlamaları ve teminat vermeleri zorunludur. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 12 Kat: 15 Oda No: 15027 Balgat Çankaya/ANKARA adresinde çalışma saatleri dahilinde görülebilir ve 600,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satın almak için, ihale dokümanı bedelinin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası TEK Büro TR880001500158007281639948 IBAN numaralı hesabına yatırılması ve dekontunun yukarıdaki adrese ibraz edilmesi gerekmektedir.

8 - Teklifler, 15/03/2017 saat 14.00’e kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 12 Kat: 15 Oda No: 15053-B 06520 Balgat Çankaya-Ankara/TÜRKİYE adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. En son ihale saatine kadar aynı adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - İstekliler tekliflerini iş kalem/kalemleri için teklif birim fiyatı üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. İstekliler tamamen kendi tercihlerine göre, kiralama konusu güzergahlardan sadece birine, herhangi ikisine veya üçüne birden (1. Güzergah ve/veya 2. Güzergah ve/veya 3. Güzergah) teklif verebilirler. Ancak her güzergahın tamamı (her güzergahtaki 2 (iki) çift (4 adet) fiber lifin tamamı ) için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda, geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüzelli) takvim günü olmalıdır.

12 - Ortak Girişimler (İş ortaklığı veya Konsorsiyum) ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılacaktır.