YAŞ ÇAY NAKLİYE VE YÜKLEME HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YAŞ ÇAY NAKLİYE VE YÜKLEME HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIRYAŞ ÇAY NAKLİYE VE YÜKLEME HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Derepazarı/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 8.200.000 kg yaş çay nakliye ve yükleme işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, Açık İhale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 50,00 TL bedelle (K.D.V. dahil ) aşağıda belirtilen banka hesap numarasına yatırılıp alınacak makbuz karşılığında belirtilen adresten temin edilebilir.

- T.C. Ziraat Bankası-DEREPZARI/RİZE - Hesap No: TR34 0001 0007 8129 3289 8759 85

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğü/Tersane Mah. Cumhuriyet Cad. No: 36  53900 Derepazarı-RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21 Şubat 2017 günü saat 14:00’e kadar Tersane Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadırlar

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 oranında alınır.

9 - İhale Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğü Derepazarı-RİZE adresimde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümleri çerçevesinde ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

869/1-1