GİYİM VE HEDİYELİK EŞYA PAZARI KİRAYA VERİLECEKTİR

GİYİM VE HEDİYELİK EŞYA PAZARI KİRAYA VERİLECEKTİRGİYİM VE HEDİYELİK EŞYA PAZARI KİRAYA VERİLECEKTİR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Şehitkâmil Belediyesine ait, Güvenevler mahallesi Güvenevler Uzay Çatılı Pazar yeri içerisinde bulunan Giyim ve Hediyelik Eşya Pazarının 22/02/2017 Çarşamba günü saat 14.30’de Belediye Encümen toplantı salonunda yapılacak ihaleyle kiraya verilecektir.

1 - İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35 (a) maddesine göre Kapalı teklif usulü arttırma ile yapılacaktır.

2 - Taşınmaz 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecek olup, Kira ödemeleri Aylık olarak yapılacaktır.

 

Sıra No

Kiralanan Yerin Evsafı

Aylık Kira Bedeli (KDV Hariç)

Muhammen Bedel (KDV Hariç) (36 Aylık)

Geçici Teminat (%3)

1

Güvenevler Mah. Güvenevler UzayçatılıPazaryeri İçerisinde Bulunan Giyim ve Hediyelik Eşya Pazarı

65.000,00 TL

2.340.000,00 TL

70.200,00 TL

 

Kullanım amacı: İhaleye konu olan alan, Halka açık Pazaryeri olarak kullanıldığı gün dışında ki herhangi bir gün Giyim ve Hediyelik eşya pazarı olarak kullanılacaktır.

3 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 50,00 TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

4 - Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,

c) Noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname.

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı, 

g) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

ğ) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair belge.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,

c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler.

ç) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

f) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

g) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

h) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

ı) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair belge.

i) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir.

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte İhale Servisine en geç 22/02/2017 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Geçici teminat 3 (üç) yıllık tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Nispeti %3 (yüzde üç) tutarı yukarıdaki tabloda belirtile şekildedir. İhale komisyonu ihale sırasında %3 geçici teminatı, teklif edilen bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir.

5 - İlgili mevzuatı gereğince doğacak her türlü vergi, resim, harç, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye aittir.

İlan olunur.

1078/1-1