TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİRTAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Ünye Belediye Başkanlığından:

MADDE 1 - Aşağıda açık adresleriyle belirtilen mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiraya verilerek ihale edilecektir.

MADDE 2 - İhale Ünye Belediye Başkanlığında 27/02/2017 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00’de Belediye Hizmet binasında Başkanlık Makamında Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

MADDE 3 - Kiraya verilecek taşınmaz malın;

MAHALLESİ / KÖYÜ :          MEVKİİ :              SOKAĞI :             CİNSİ :            NO:

Taşınmazın 2017 yılı kira bedeli 424.800,00 TL {(dört yüz yirmi dört bin sekiz yüz TL) (360.000,00+64.800,00 (% 18 KDV)} olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış yapılacaktır. İhalenin muhammen bedeli 10 yıllık kira bedelinin toplamı olup 6.770.217,97 TL (altı milyon yedi yüz yetmiş bin iki yüz on yedi TL, doksan yedi Krş.)’dir (KDV dahil). Taşınmazın yıllık kira bedeli sözleşme imzalanmadan önce ihaleyi alan firma tarafından Ünye Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün kurumsal hesabına OCAK-ŞUBAT-MART aylarının toplam bedelini peşin nakit olarak yatırılacak ve kalan kira bedellerinin NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ayları için MART ayının sonuna kadar, TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL ayları için HAZİRAN ayının sonuna kadar, EKİM-KASIM-ARALIK ayları için EYLÜL ayının sonuna kadar nakit olarak kira bedellerini yatıracaktır. Sonraki yıllarda ise kira bedelleri OCAK-ŞUBAT-MART aylarının toplam bedelini ARALIK ayının sonuna kadar, NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ayları için MART ayının sonuna kadar, TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL ayları için HAZİRAN ayının sonuna kadar, EKİM-KASIM-ARALIK ayları için EYLÜL ayının sonuna kadar nakit olarak kira bedelleri yatırılacaktır. Süresi içerisinde yatırılmayan kira bedellerinden dolayı önceki ödenen kira bedelleri dikkate alınmadan toplam 10 yıllık kira bedeli toplamı üzerinden % 1 oranında ceza uygulanacak ve yükleniciye yazılı olarak ihtar yapılacak ve ihtara rağmen (tebliğ edildiği tarihten itibaren) 30 gün içerisinde yatırmadığı takdirde yatırmış olduğu teminat irat kaydedilip ihale tek taraflı olarak fesh (6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince) edilecektir. Taşınmaz 2886 sayılı Yasa hükümleriyle birlikte ilgili kanunlar doğrultusunda tahliye olunur ve kiracı bir daha ihaleye katılamaz. Kiracı tarafından hiçbir şekilde kira uyarlama davası açılamaz.

MADDE 4 - İHALEYE GİRECEKLERDEN İSTENİLECEK BELGELER:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

• İkametgâh belgesi,

• Nüfus cüzdan sureti,

• Noter tasdikli imza beyannamesi,

• Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

• Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak girişim beyannamesi. (Bu durum kesintisiz olarak en az 1 yıldır sürdürülüyor olması ve bu durumun serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur.)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

• İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

• Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

• Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

• Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

• Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak girişim beyannamesi. (Bu durum kesintisiz olarak en az 1 yıldır sürdürülüyor olması ve bu durumun serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur.)

C) Gerçek ya da Tüzel İsteklinin, Türkiye genelinde yemek işletmecilik sektöründe ihale tarihi itibarı ile en az 10 yıldır faaliyette bulunuyor olması ve son üç yılın ciro ortalamasının 10.000.000,00 TL (on milyon TL)’den az olmaması gerekmektedir ve bu durumu ispatlayıcı belgeleri ihale teklif zarfı içerisinde sunmaları gerekmektedir.

D) ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

E) Tüm istekliler Belediyemize ait vadesi geçmiş borcu olmadığına veya borç yapılandırması yaptırıldığına dair belge sunmak zorundadırlar. Bu belgeyi getirmeyenler ihalede direk ihale dışı bırakılacaklardır.

F) İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.) İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.

G) Yukarıda istenen tüm belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmalıdır.

MADDE 5 - Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

A - İdarenin;

a) Harcama yetkilileri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

B) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83, 84 ve 85’inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

C) 667 sayılı OHAL Kapsamında Alınan tedbirlere İlişkin KHK’ye göre FETÖ/PYD terör örgütüne üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatının bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma yapılan, soruşturması devam edenler veya hakkında dava açılanlar ve Bu isteklilerin ortağı olduğu tüzel Kişilerde ihaleye katılamaz, bu durumdaki istekliye ihale verilemez, sözleşme imzalanamaz.

D) Belediye taşınmazlarında kiracı iken taşınmaz hakkında Mülki Amirlik tarafından idari yoldan tahliye kararı verilen ve idari yoldan tahliye edilen istekliler ihaleye katılamaz.

MADDE 6 - Taşınmaz malın kira süresi 01/04/2017 tarihinde başlar, 31/03/2027 (dahil) tarihinde biter.

MADDE 7 - Geçici teminat 10 yıllık kira ihale bedeli olan 6.770.217,97 TL (altı milyon yedi yüz yetmiş bin iki yüz on yedi TL, doksan yedi Krş.) (KDV dahil) üzerinden alınır. Nispeti % 3 olan Geçici teminat bedeli 203.107 TL (iki yüz üç bin yüz yedi TL)’dir.

MADDE 8 - Kesin teminat 10 yıllık kira ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti %6 kadardır.

MADDE 9 - İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve yukarıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır.

MADDE 10 - İstekliler tekliflerini ve ihaleye katılmak için istenilen belgeleri en geç ihale günü olan 27/02/2017 tarihinde, saat 12.00’ye kadar Ünye Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. İstekliler tekliflerini ve ihale katılmak için istenilen belgeleri iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.

(Posta ile gönderilen tekliflerinde yine 27/02/2017 tarihinde, saat 12.00’ye kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)

MADDE 11 - İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi 1.000,00 TL (bin TL) karşılığında Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden görebilir ve temin edebilirler.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

1011/1-1