TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIRTAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Antalya PTT Başmüdürlüğünden:

1 - Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Burdur PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Burdur ili Yeşilova ilçesi, Hükümet Caddesinde bulunan, tapuda 12 pafta, 185 ada, 9 parsel no.lu 403,77 m2 arsa ve üzerinde betonarme karkas 4 katlı Yeşilova PTT Hizmet, Santral ve Lojman Binası taşınmaz mal Kapalı zarf artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer: Antalya PTT Başmüdürlüğü - 7. Kat Toplantı Salonu Deniz Mah. Güllük Cad. No: 5 C Blok  07102 Muratpaşa / ANTALYA adresinde olup, Telefon No: 0 242 244 01 98 / 1526  Belge geçer: 0 242 244 01 94’dür.

3 - İhale konusu taşınmaza ait İhale Şartnamesi çalışma saatleri içerisinde Antalya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü 526 no.lu odada incelenebilecek ve 20,00.-TL karşılığı temin edilebilecektir.

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte 7.510,12.-TL. (Yedibinbeşyüzon Türk Lirası Oniki Kuruş)’lik geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte); ihale dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgah senedi; tebligat için adres beyanı; gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri (gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.); vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç ihale günü 14.03.2017 Salı günü saat 14:30’a kadar Antalya PTT Başmüdürlüğü-Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğüne (Deniz Mah. Güllük Cad. No: 5   07102 C Blok Muratpaşa/ ANTALYA) teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

5 - Satıştan doğacak giderler (Satış işlemleri ve bu işler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi resim, harç ve diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gündür.

7 - Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 14.03.2017 Salı günü ve saat: 14:30’da Antalya PTT Başmüdürlüğü 7. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.

8 - Taşınmaz malın muhammen bedeli 250.337,40.-TL (İkiyüzellibinüçyüzotuzyedi Türk Lirası Kırk Kuruş) olup, geçici teminat miktarı 7.510,12.-TL’dir (Yedibinbeşyüzon Türk Lirası Oniki Kuruş.)

9 - Satışa sunulan Burdur PTT Başmüdürlüğüne bağlı Yeşilova PTT Hizmet, Santral ve Lojman Binasının 2007 Deprem Yönetmeliği sonrası güçlendirmesi yapılmamıştır. İstekliler teklif vermekle bu durumu bildiğini ve kabul ettiğini beyan etmiş sayılırlar.

10 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta yada dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

972/1-1