10.000 ADET 60 E1 RAYA UYGUN B70 BETON TRAVERS ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

10.000 ADET 60 E1 RAYA UYGUN B70 BETON TRAVERS ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR10.000 ADET 60 E1 RAYA UYGUN B70 BETON TRAVERS ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2017/48528

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Behiçbey/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası :  0312 211 14 49 - 0312 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi      :

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                     :  10.000 ADET 60 E1 RAYA UYGUN B70 BETON TRAVERS ALIMI İŞİ

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - İhale tarihi ve saati             :  23/02/2017 Perşembe günü, saat 10:00

5 - İhalenin yapılacağı adres   :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA

6 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 23/02/2017 günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

7 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil600,00.- TL bedelle temin edilebilir.

8 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

9 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.