TIR PARKI İŞLETMESİ VE SOSYAL TESİSİ 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

TIR PARKI İŞLETMESİ VE SOSYAL TESİSİ 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİRTIR PARKI İŞLETMESİ VE SOSYAL TESİSİ 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Ağrı İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait olup, Doğubayazıt İlçesi Gürbulak-Uzunyazı Köylerinde yaptırılan Tır Parkı İşletmesi ve Sosyal Tesisi 2886 Sayılı Devlet İhlale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Artırma Usulü ile 10 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2 - İhale 17/02/2017 Cuma günü saat 10.00’da İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İl Encümen toplantı salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 45. madde gereği Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır.

3 - Kiraya verilecek Tır Parkı İşletmesi ve Sosyal Tesisinin yıllık muhammen kira bedeli 2.150.000,00 TL olup, geçici teminat bir yıllık tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Nispeti % 3 (Yüzde Üç) geçici teminatı 64.500,00 TL’dir.

4 - İhale ile ilgili şartname (ekleri sözleşme taslağı ve tır parkı yönergesi) İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için:

Gerçek Kişiler İçin;

a) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah belgesi,

b) Noterden tasdikli imza beyannamesi,

c) Onaylı nüfus kayıt örneği,

d) Tebligat için adres beyanı,

Tüzel Kişiler İçin;

e) Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi,

f) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

g) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

(Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi/diğer tüzel kişiler için mevzuatları gereği teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren diğer belgeler)

h) Sosyal Sigortalar Kurumuna ve Vergi Dairesine kayıtlı olup olmadığına dair belge, kayıtlı ise borcu olmadığına dair belge,

i) Ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) İhaleye girecek olan gerçek kişinin, şirketlerin ve ortak girişimi oluşturan şirketlerin her birinin kurucu ortak ve yöneticilerinin 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefetten ve devlet aleyhine işlenen suçlardan hüküm giymediğine dair adliyeden ve vergi dairesinden alınacak belgeler.

k) İhaleye katılacak şirket bilançolarının son 3 yıllık cirosunun ortalama 5.000.000,00 TL (beş milyon)’den az olmadığına dair belgeler (ortak girişim halinde ortakların her biri için)

l) İhale şartnamesi (ekleri sözleşme taslağı ve tır parkı yönergesi) 5.000,00 TL mukabilinde Ağrı İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.

m) İhale şartnamesinin (ekleri sözleşme taslağı ve tır parkı yönergesi) satın alındığına dair alındı makbuzu veya banka dekontu,

n) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma ile kiraya verilecek Tır Parkı İşletmesi ve Sosyal Tesisi için yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale saatine kadar sıra numaralı alındı belgesi karşılığında İl Encümen Servisine teslim edilecektir.

o) İlk yıl kirası ihale bedeli üzerinden, takip eden yıllara ait kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayınlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedel üzerinden ödenecektir.

p) İhaleye girmek için son müracaat tarihi 17/02/2017 Cuma günü saat 10.00’a kadardır.

r) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

s) İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

İlan olunur.