MUHTELİF ÖLÇÜLERDE ÇELİK ÇEKME BORULARIN MONTAJ VE KAYNAK İŞLERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

MUHTELİF ÖLÇÜLERDE ÇELİK ÇEKME BORULARIN MONTAJ VE KAYNAK İŞLERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİRMUHTELİF ÖLÇÜLERDE ÇELİK ÇEKME BORULARIN MONTAJ VE KAYNAK İŞLERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                   :  2017/40715

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası

b) Adresi                                   :  Ayaş Yolu 18.Km.Etimesgut/ANKARA

c) Telefon ve Faks numarası      :  0 312 293 44 00     Faks: 0 312 243 14 47

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Muhtelif Ölçülerde Çelik Çekme Boruların Montaj ve Kaynak İşleri

                                                     - 5.818 Adet TIG (Argon) KAYNAK

                                                     - 14.429 Metre TOZ ALTI KAYNAĞI

                                                     - 558 Metre GAZALTI/ELEKTRİK ARK KAYNAĞI

                                                     - 784 Adet BÜKÜM

                                                     - 2.554 Adet İZOLE PİMİ KAYNATILMASI

b) Yapılacağı Yer                      :  Ankara Makina Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 75 (Yetmişbeş) takvim günü içerisinde tamamlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  13.02.2017 Pazartesi günü saat 14:00

4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18.km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

735/1-1