DIŞ LASTİK ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR

DIŞ LASTİK ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIRDIŞ LASTİK ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/35473

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü /Atatürk Caddesi No. 97 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 463 16 00 / 391-2388 Faks: 0 232 463 22 48

c) Elektronik Posta Adresi         :  izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin

     adı ve miktarı                        :  Dış Lastik Alımı (18.00 R 25 Ebadında 16 Adet, 12.00 R 20 Ebadında 30 Adet ve 310/80 R 22.5 veya 300/80 R 22.5 Ebadında 160 Adet) olmak üzere, Toplam 206 Adet.

3 - İhale Tarihi ve Saati              :

a) İhale tarihi                              :  21.02.2017

b) İhale Saati                              :  14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 21.02.2017 Salı günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Satın Alma Servisi’nde görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.-TL (İkiyüzelliTürkLirası) bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

699/1-1