İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KRİBLAJ VE TORBALAMA TESİSLERİNİN ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ PAZARLIK USULÜ (KAPALI ZARF) İLE İHALE EDİLECEKTİR

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KRİBLAJ VE TORBALAMA TESİSLERİNİN ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ PAZARLIK USULÜ (KAPALI ZARF) İLE İHALE EDİLECEKTİRİŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KRİBLAJ VE TORBALAMA TESİSLERİNİN ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ PAZARLIK USULÜ (KAPALI ZARF) İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2017/37186

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks Numarası :  Tel: 0 286 - 416 20 01

                                                  Faks: 0 286 - 416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  ÇLİ Müdürlüğüne ait Kriblaj ve Torbalama Tesislerinin 01.03.2017 - 31.08.2017 tarihleri arası 12 kişi, 01.09.2017 - 31.12.2017 tarihleri arası 20 kişi ile 10 (on) ay süreli 94.800 ton kömürün satışa hazırlanması işi.

b) Yapılacağı yer                    :  TKİ Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ ÇANAKKALE

c) İşin Süresi                          :  İşe başlama tarihi olan 01.03.2017 tarihinden itibaren 31/12/2017 tarihine kadardır.

3 - İhalenin

a) İhale usulü                          :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                    :  Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) Tarihi ve saati                     :  17 ŞUBAT 2017 CUMA Günü - Saat 15.00

d) Dosya no                            :  2017 - 03/KÇLİ - KRİBLAJ

4 - İhaleye ait dokümanlar: ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adreslerinden görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların KDV dahil 150,00 TL (Posta yoluyla: 160,00 TL) Ziraat Bankası Çan Şb TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan ŞbTR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına yatırılması karşılığı yukarıdaki adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler en geç 17.02.2017 saat 15.00’a kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 7 (yedi) takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

697/1-1