PARA ÇEKME BÜFESİ ATM ALANLARI KİRAYA VERİLECEKTİR

PARA ÇEKME BÜFESİ ATM ALANLARI KİRAYA VERİLECEKTİRPARA ÇEKME BÜFESİ ATM ALANLARI KİRAYA VERİLECEKTİR

Metro İstanbul San. ve Tic. Anonim Şirketinden:

Şirketimiz tasarrufunda bulunan ve aşağıda özellikleri belirtilen toplamda 514,8 m2 alan olmak üzere 48 istasyonda 58 noktada para çekme büfesi ATM alanlarının kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                        :  İstanbul

b) Cinsi                                   :  Para Çekme Büfesi ATM

c) Yüzölçümü                         :  Toplamda 514,8 m2 olmak üzere 48 istasyonda 58 noktada yer alan alanlar.

d) Yer                                     :  M1A, M1B, M2, M3, M4, M6 Hatları

2 - Muhammen Bedeli            :  Bkz. Tablo-1

3 - Süresi                                :  5 Yıl

4 - Geçici Teminatı                 :  75.686,00-TL

5 - İhale Tarihi ve Saati           :  07/02/2017 11:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  Metro İstanbul San. ve Tic. A.Ş.

7 - İhale Usulü                        :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine Açık Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                 :  Metro İstanbul San. ve Tic. A.Ş.’den temin edilebilir.

                                                  Yavuz Selim Mahallesi, Metro Sokak No: 3   34220 Esenler/İSTANBUL

                                                  Tel: 0 212 568 99 70 - Fax: 0 212 568 89 00

9 - Şartname Bedeli                :  200,00-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

Gerçek Kişiler;

- Nüfus cüzdanı sureti ve İkametgâh belgesi

- Geçici teminat

- Vekâleten katılanlar için noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

- Bu şartname ekindeki form örneğine uygun teklif mektubu

Tüzel Kişiler:

- İmza sirküleri (Noterden - Açık artırmada teklif verecek kişinin yetkili olduğunu göstermelidir.)

- Geçici teminat

- Vekâleten katılanlar için noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi (Açık artırmada teklif verecek kişinin yetkili olduğunu göstermelidir.)

- Bu şartname ekindeki form örneğine uygun teklif mektubu

11 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

Detaylar: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/ilan.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/20170124-3.htm