TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIRTAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Antalya PTT Başmüdürlüğünden:

1 - Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Burdur PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Burdur İli Karamanlı İlçesi, Karamanlı Köyü, Cafer Mevkii, Zafer mahallesi, Yeşilova Caddesi adresinde bulunan, tapuda bila pafta, bila ada, 19673 parsel no.lu 724,00 m2 arsa ve üzerinde kargir 4 katlı PTT Hizmet, Santral ve Lojman Binası taşınmaz mal Kapalı zarf artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer: Antalya PTT Başmüdürlüğü - 7. Kat - Toplantı Salonu Deniz Mah. Güllük Cad. No: 5 C Blok 07102 Muratpaşa/ANTALYA adresinde olup, Telefon No: 0 242 244 01 98/1526 Fax No: 0 242 244 01 94

3 - İhale konusu taşınmaza ait İhale Şartnamesi Antalya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü 526 no.lu odada incelenebilecek ve 20,00.-TL karşılığı temin edilebilecektir.

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte 12.445,56 TL. (Onikibindörtyüzkırkbeş Türk Lirası Ellialtı Kuruş)’lik geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ihale dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgah senedi; tebligat için adres beyanı; gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. ); vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç ihale günü 28.02.2017 Salı günü saat 14:30’a kadar Antalya Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü 521 no. lu odaya teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

5 - Satıştan doğacak giderler (Satış işlemleri ve bu işler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi resim, harç ve diğer mali yükümlülükler) Alıcıya aittir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gündür.

7 - Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 28.02.2017 Salı günü ve saat: 14:30’da Antalya PTT Başmüdürlüğün - 7. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.

8 - Taşınmaz malın muhammen bedeli 414.852,00 TL (Dörtyüzondörtbinsekizyüzelliiki Türk Lirası) olup, geçici teminat miktarı 12.445,56 TL’dir (Onikibindörtyüzkırkbeş Türk Lirası Ellialtı Kuruş.)

9 - Satışa sunulan Burdur PTT Başmüdürlüğüne bağlı Karamanlı PTT Hizmet, Santral ve Lojman Binasının 2007 Deprem Yönetmeliği sonrası güçlendirmesi yapılmamıştır. İstekliler teklif vermekle bu durumu bildiğini ve kabul ettiğini beyan etmiş sayılırlar.

10 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta yada dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

548/1-1