YARI MAMUL (TORBALI) ÇAY NAKLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YARI MAMUL (TORBALI) ÇAY NAKLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİRYARI MAMUL (TORBALI) ÇAY NAKLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 3.000.000 kg Yarı Mamul (Torbalı) Çay Nakliye Hizmet Alımı İşi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, Açık İhale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü Sahil Mahallesi Muzaffer Birben Caddesi No: 169   53700 Fındıklı-RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07/02/2017 - Salı günü saat 14:00’e kadar Fındıklı Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 oranında alınır.

8 - İhale Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü Sahil Mahallesi Muzaffer Birben Caddesi No: 169 53700 Fındıklı/RİZE adresinde yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

305/1-1