NAKLİYE HİZMETİ İLE SÜRÜCÜ VE SÜRÜCÜ YARDIMCILI MUHTELİF KAMYON VE TREYLER KİRALANMASI “AÇIK İHALE USULÜ” İLE İHALE EDİLECEKTİR

NAKLİYE HİZMETİ İLE SÜRÜCÜ VE SÜRÜCÜ YARDIMCILI MUHTELİF KAMYON VE TREYLER KİRALANMASI “AÇIK İHALE USULÜ” İLE İHALE EDİLECEKTİRDosya No: Türkiye Petrolleri Trakya ve Batman Bölge Müdürlükleri Faaliyetleri Kapsamında Kullanılmak Üzere Nakliye Hizmeti ile Sürücü ve Sürücü Yardımcılı Muhtelif Kamyon ve Treyler Kiralanması “Açık İhale Usulü” ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2018/11164

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cd. No: 10   06100 Çankaya/ ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası     :  0312 207 26 47 ve 0312 286 73 74 - 0312 286 90 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :           ihale@tp.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Türkiye Petrolleri Trakya ve Batman Bölge Müdürlüleri faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere nakliye hizmeti ile sürücü ve sürücü yardımcılı muhtelif kamyon ve treyler kiralanması işi.

                                                     İhaledeki kısım sayısı 4 olup, her bir kısım aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. İhale dokümanını alan İstekliler her bir kısım için ayrı ayrı belirlenmiş olan koşullar ve birim fiyat teklif cetvelleri doğrultusunda tekliflerini İdareye sunacaklardır. İstekliler tüm kısımlara teklif verebilecekleri gibi, sadece katılmak istedikleri kısım/kısımlara teklif verebilirler.

                                                     İhale kapsamındaki kısımlar:

                                                     • Kısım-1 MIKHZM 360-TP Trakya Bölge Müdürlüğü Münferit Kamyon ve Tır İle Malzeme Nakli

                                                     • Kısım-2 MIKHZM 369-TP Batman Bölge Müdürlüğü Malzeme Taşıma İşi

                                                     • Kısım-3 MIKHZM 374-TP Batman Bölge Müdürlüğü 5 Sürücü ve 5 Sürücü Yardımcılı 5 Adet Çekici Treyler Kiralama İşi

                                                     • Kısım-4 MIKHZM 375-TP Batman Bölge Müdürlüğü 7 Sürücü ve 7 Sürücü Yardımcılı 7 Adet Kamyon Kiralama İşi

b) Teslim yeri                            :  TP Batman ve Trakya Bölge Müdürlüklerine bağlı tüm petrol sahalarına, sahadan sahaya, sahadan bölgelere, yeni keşfedilecek tüm petrol sahalarına ve ihtiyaç duyulan tüm yerlere.

c) İşin süresi                              :  Sözleşme tarihinden itibaren; KISIM-1 ve KISIM-4 için 2 (iki) yıl, KISIM-2 ve KISIM-3 için 1 (bir) yıldır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10 Çankaya/ANKARA Makine İkmal Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  25.01.2018 - Saat 14.30

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı görülmüştür” kaydı bulunacaktır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge;

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yüklenici adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi;

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge; (İş Deneyim Belgesi istenmiş ise)

i) İş ortaklığı olarak teklif verilebilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (a), (b) ve sigorta ihalesi ise (k) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere verilen belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de vermek zorundadır.

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1 - Bu madde boş bırakılmıştır

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. İş Deneyim Belgesi: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir.

İstekli, teklif ettiği bedelin en az %25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TP’ye ibraz edecektir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

a) Treyler araçlar ile her türlü malzeme taşıma işleri

b) Kamyon araçlar ile her türlü malzeme taşıma işleri

c) Tanker araçlar ile her türlü yük taşıma işleri.

4.5. Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği ihale konusu işe uygun Yetki belgesinin (K1 vb) aslı veya noter onaylı sureti.

4.6. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.6.1.  1. Kısım için teklif verecek olan İstekliler Teklif ekinde 2007 ve üzeri model 5 adet tır (çekici) aracın mülkiyetine sahip olacak ve bunu belgeleyen ruhsatları ya da noter tasdikli suretini İdareye sunacaklardır.

5 - İhale dokümanı;

TÜRKİYE PETROLLERİ Genel Müdürlüğü, Makina İkmal Daire Başkanlığı, İhale Müdürlüğü, 6. Kat 602 Nolu Oda adresinde görülebilir ve Şartname bedeli 300,-TL karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 25.01.2018 tarih ve saat 14.30’e kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az Altmış (60) takvim günü olmalıdır.

10 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

12 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) TP Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.