KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE YENİ REKLAM AMAÇLI KENT MOBİLYALARININ YAPTIRILMASI VE MEVCUT AÇIKHAVA REKLAM ALANLARI İLE YENİ YAPTIRILACAK OLAN KENT MOBİLYALARININ, 10 YIL SÜRE İLE KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE YENİ REKLAM AMAÇLI KENT MOBİLYALARININ YAPTIRILMASI VE MEVCUT AÇIKHAVA REKLAM ALANLARI İLE YENİ YAPTIRILACAK OLAN KENT MOBİLYALARININ, 10 YIL SÜRE İLE KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİRKAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE YENİ REKLAM AMAÇLI KENT MOBİLYALARININ YAPTIRILMASI VE MEVCUT AÇIKHAVA REKLAM ALANLARI İLE YENİ YAPTIRILACAK OLAN KENT MOBİLYALARININ, 10 YIL SÜRE İLE KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İhale Konusu Olan İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Yeni Reklam Amaçlı Kent Mobilyalarının Yaptırılması ve Mevcut Açıkhava Reklam Alanları ile Yeni Yaptırılacak Olan Kent Mobilyalarının 10 (On) Yıl Süre İle Kiralanması ve İşletilmesi İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. Maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 10 (On) yıllığına kiraya verilmesi ve işletilmesidir.

2 - İhale dokümanı; mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında (İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 Belediye Hizmet Binası Kat: 7   46100 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ) adresinde bulunan Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Birimi ve Koordinasyon Şefliğinde görebilecek ve 1.000,00 TL. (Bin Türk Lirası) karşılığı KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye veznelerine veya Kahramanmaraş Vakıflar Bankası Çarşı Şubesi (TR980001500158007292361081) IBAN no'lu cari hesabına ihale dosya bedeli olarak yatırılarak ve banka dekontu idareye ibraz edilerek aynı adresten temin edilebilecektir.

3 - İhale, 31.01.2017 Salı günü saat 14:00’de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda (İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 Belediye Hizmet Binası Kat: 2   46100 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ); 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 10 yıllığına ihale edilecektir.

4 - İşin Muhammen Bedeli ve Miktarı

Bu işin muhammen bedeli, yıllık olarak KDV hariç 1.000.000.-TL (Bir milyon Türk Lirası) olmak üzere, on yıl için KDV hariç 10.000.000.00-TL (On milyon Türk Lirası) dır. İhalede istekliler kira artırım tekliflerini on yıl için hesaplanan KDV hariç 10.000.000.00-TL (On milyon Türk Lirası) muhammen bedelin bir yıllık tutarına isabet eden KDV hariç 1.000.000.-TL’ yi (Bir milyon Türk Lirası) esas alarak yapacaklardır. Geçici teminatın hesabına esas bedel, on yıllık muhammen bedel tutarı olup, geçici teminat tutarı 300.000,00.-TL (Üçyüzbintürklirası) dır. Geçici Teminat tedavüldeki Türk parası olarak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi veznesine veya Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Vakıflar Bankası Çarşı Şubesinin TR980001500158007292361081 numaralı hesabına nakden de yatırabilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

Var olan üniteler:

Otobüs durağı                               :       84 adet

Raket (CLP) reklam panosu         :       78 adet

Billboard                                       :     200 adet

Sabit Megalight                            :       15 adet

Hareketli (Scrolling) megalight     :         5 adet

LED ekran                                    :         1 adet

TOPLAM                                     :     383 adet

Yeni konulacak üniteler:

Yeni tip modern otobüs durağı        : 120 adet

Klimalı otobüs durağı                       :     5 adet

Dijital otobüs durağı                        :     5 adet

Raket (CLP) reklam panosu             :   67 adet

Hareketli (scrolling) Raket (CLP)    :     5 adet

Billboard                                          :   90 adet

Hareketli (Scrolling) Billboard         :   10 adet

TOPLAM                                        : 302 adet

5 - İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler;

İhaleye katılacak olan isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır;

A - Ticaret ve Sanayi Odası’ndan reklam işi yaptıklarına dair (aynı yılı içinde alınmış olacak) belge,

B - Kanuni ikametgâhı olması,

C - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi vermesi,

D - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası

a - Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, belge (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış)

b - İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi ve Yetki Belgesi (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış)

c - Ortak girişin olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

E - Geçici Teminat (Süresiz),

F- İmza sirkülerini vermesi,

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c - Ortak girişim olması halinde, ortak girişim oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birini (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

G - Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

H - Yeterlilik için gerekli belgeler:

a - İş deneyimi: Bu iş ile ilgili olarak nüfusu 1.000.000’den az olmayan şehirlerden en az bir kamu kuruluşu ya da belediyeden (iştirakleri dahil) son 5 yıldır açık hava reklam işletmeciliği yapmakta olduğuna dair, ilgili idareden alınmış belge vermek zorundadır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesi bu şartı tamamıyla sağlaması gerekir.

b - Yeminli Mali Müşavir veya ilgili Vergi Dairesi tarafından tasdik edilmiş 2014 ve 2015 yıllarına ait yıllık ortalama cirosunun en az 20.000.000,00 TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) olduğunu tevsik eden bilanço ve gelir-gider tablosu ile, yine aynı dönem içerisinde ihale konusu işe ile ilgili olarak kamu kuruluşu ya da belediyelere (iştirakleri dahil) yıllık ortalamada en az 5.000.000,00 TL (Beş Milyon Türk Lirası) kira bedeli ödendiğine dair iş bitirme belgesi ibraz edilecektir. İlgili ciro ve kira şartını sağlayamayan İstekliler ihaleye giremeyecektir. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesi bu şartı sağlaması gerekir.

c - İsteklinin daha önce yapmış olduğu ihale konusu işlerin listesi ve bu işlere ilişkin ilgilisinin imzasını taşıyan referans mektupları sunulacaktır.

d - İlgili Vergi Dairesi’nden ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan son 1 (bir) ay içerisinde alınmış borcu yoktur belgesi,

e - İsteklinin iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanları, 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair beyanlarını ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere benzer kuruluşlarla ihtilaflı olup olmadığı, varsa durumu açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı,

f - İstekliler en az 3.000.000,00 TL. (Üç Milyon Türk Lirası) sermayeye sahip olmalıdır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmaların tamamı bu şartı sağlamalıdır.

g - İstekliler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne herhangi bir borcu olmadığına dair İdare’den almış oldukları güncel belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.

I - İhaleye katılacak olan firmalar, ihaleden üç iş gün önce saat 17:00’e kadar, yeterlilik incelemesine tabi tutulmak üzere idari şartnamenin 7.A-, 7.B-, 7.C-, 7.D-, 7.F-, 7.G- ve 7.H maddelerinde belirtilen dokümanları ve ihaleye çıkartılan reklam panolarından (Yeni tip modern otobüs durağı, Dijital Otobüs Durağı, Billboard, Hareketli (Scrolling) Billboard, Raket (CLP) Reklam Panosu, Hareketli (Scrolling) Raket (CLP) Reklam Panosu) birer adet numuneyi, encümence uygun görülen alanda çalışır vaziyette, teslim saati belirtilmiş “Teslim Belgesi” ile teşhir edeceklerdir. Sunulan dokümanlar şartname hususları yönünden, numune ürünler de kalite ve estetik yönlerince encümence değerlendirilecek, sunduğu evraklar şartname hükümlerini sağlayan ve aynı zamanda zamanında ve ihale teknik şartnamesine uygun ürün örneklerini getiren firmalar ihaleye girebileceklerdir. Standart üretim şekli olmayan Klimalı Otobüs Duraklarının, numune şartı aranmayacak olup, bu duraklar idarenin isteğine göre imal edilecektir.

6 - İhaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini en geç 31.01.2017 tarih Salı günü saat 14:00’e kadar İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 Belediye Hizmet Binası Kat: 2 46100 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonuna ihale evrakı vereceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek aksaklıklar ve gecikmeler nedeniyle tekliflerin zamanında ulaşmaması durumunda, teklifler işleme konulmayacaktır.

7 - Teklifler Türkçe olarak verilecektir.

8 - İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

459/1-1