7 ADET EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ MUHTELİF MARKA VE MODEL ARAÇ SATILACAKTIR

7 ADET EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ MUHTELİF MARKA VE MODEL ARAÇ SATILACAKTIR7 adet Ekonomik ömrünü tamamlamış muhtelif marka ve model hizmet aracın satışı, ilan yoluyla Kapalı Teklif Alma Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin:

a) Adresi                          :  TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı C Blok Kat: 3 No: 325    06109 Oran/ANKARA

b) Telefon numarası         :  0 312 463 4217

c) Faks numarası              :  0 312 463 4232

2 - İhalenin:

a) Yapılacağı adres           :  TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu Toplantı Odası C Blok Kat: 3   06109 Oran Sitesi Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati               :  23.01.2018 günü saat 10.30

3 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler:

3.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gereklidir.

a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. kimlik numarasının yer aldığı kimlik, tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

c) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname.

e) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

f) Her sayfası isteklice imzalanmış ihale dokümanı.

4 - Bu ihaleye ihale dokümanındaki şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler katılabilir.

5 - Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt işletmeci olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

c) Kurumun ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

6 - Satışa konu araçlar TRT Oran Sitesi kampusu içerisinde görülebilir.

7 - İhale dokümanı TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Doğrudan Temin Müdürlüğü C Blok Kat: 3 No: 325   06109 Oran ANKARA adresinde görülebilir ve KDV dahil 50.00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı posta ile gönderilmez.

8 - Teklifler, en geç 23.01.2018 günü, saat 10.30’a kadar TRT Genel Müdürlüğü Genel Sekreterlik Gelen Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran-ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Postadaki gecikmeler dahil, hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürede verilmeyen teklifler dikkate alınmaz.

11 - Kurumumuz 2886 sayılı ihale Kanununa tabi olmayıp, ihale TRT Satış ve Kiralama İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Kurumumuz ihale tarihini herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve araç satışından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.