YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE İRTİFAK HAKKI KULLANIM İHALESİ YAPILACAKTIR

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE İRTİFAK HAKKI KULLANIM İHALESİ YAPILACAKTIR1 - İşin Adı: 6x999 kW Güneş Enerji Santrali (GES) kurulup, işletilip, devredilmek üzere Ek-1’de tapusu ve koordinatları aktarılan mülkiyeti Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine ait olan Zeve kampüsünde 139 ada, 6 noluparselin 110.000 metrekarelik kısmında maksimum 3 yıl ön izin süreli toplam 25 yıl irtifak hakkı kullandırılması ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

2 - İhale Tarihi ve Yeri: İhale, Yüzüncü Yıl Üniversitesi merkez kampüsünde bulunan Rektörlük Binası ihale Odasında 18/01/2018 Perşembe günü saat 10:00’da yapılacaktır.

3 - İhaleye Girebilme Şartları: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen dokümanları dosya içerisinde ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna sunmaları zorunludur.

(A) Gerçek kişiler:

a) İlan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ikametgâh belgesi(Asıl)

b) Tebligat için adres beyanı (İmzalı/kaşeli)

c) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

ç) T.C. Kimlik numarasını bildirmek üzere nüfus cüzdan fotokopisi

d) Kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (Asıl)

e) Geçici Teminat Belgesi (Asıl); Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

(i) Tedavüldeki Türk Parası olarak teminat verilmesi durumunda; Üniversitemizin ilgili birimine yatırıldığına dair dekont.

(ii) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturma yapılması için Maliye Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur)

(iii) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

f) Teklif Mektubu (Ekteki standart forma ya da bu şartnamenin 10. maddesinin 2. fıkrasına uygun olacaktır)

g) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (Asıl), ayrıca ortak girişim için istenilen belgeler her bir ortakça ayrı ayrı verilecektir.

h) Noter onaylı İmza Sirküleri (Asıl)

ı) Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)

- Gerçek kişilerde şahsın kendisine ait Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, vekâleten katılım varsa ayrıca vekilin de adli sicil kaydı olmadığına dair belge, (Adli sicil kaydı bulunanlar bu kayıtla ilgili resmi belgeyi dosyaya koymak zorundadır. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar). Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.

i) İsteklilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden ilan tarihinde veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge

j) İsteklilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ilan tarihinde veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge

k) Güneş Enerji Santrali (GES) ile ilgili en az 3 MW veya en az 3x999kW kapasiteli tesis kurmuş olduğuna dair sözleşmeyi veya böyle bir tesis kurulumu için ön izin sözleşmesini sunacaklardır.

(B) Tüzel kişiler:

a) Bağlı bulunduğu odadan alınmış, ilan tarihi yılı içinde Ticari İkametgâh belgesi (Asıl)

b) Tebligat için adres beyanı (imzalı/kaşeli)

c) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

ç) Vergi kimlik numarası beyanı (İstekli tarafından imzalı/kaşeli beyan)

d) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (Asıl)

e) Geçici Teminat Belgesi (Asıl); Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

(i) Tedavüldeki Türk parası olarak teminat verilmesi durumunda üniversitemiz ilgili birimine yatırıldığına dair dekont

(ii) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturma yapılması için Maliye Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.

(iii) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

f) Teklif Mektubu (Ekteki standart forma ya da bu şartnamenin 10. maddesinin 2. fıkrasına uygun olacaktır.

g) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (Asıl), ayrıca istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

h) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)

ı) Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)

i) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri (Asıl ya da noter onaylı)

j) Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi Şirket müdürü/müdürlerinin ve ortaklarının her birinin ayrı ayrı Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge vekâleten katılım varsa vekilin adli sicil kaydı olmadığına dair belge (Adli sicil kaydı bulunanlar bu kayıtla ilgili resmi belgeyi dosyaya koymak zorundadır. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar). Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.

k) İsteklilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden ilan tarihinde veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge

l) İsteklilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumundan ilan tarihinde veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge

m) Güneş Enerji Santrali (GES) ile ilgili en az 3 MW veya en az 3x999kW kapasiteli tesis kurmuş olduğuna dair sözleşmeyi veya böyle bir tesis kurulumu için ön izin sözleşmesini sunacaklardır.

4 - Dokümanın Görülmesi ve Satın Alınması:

A) İhaleye ilişkin dökümanın tastikli örnekleri, mesai saatleri içinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğünden 250,00 (İkiyüzelli) ¨ bedel karşılığında satın alınabilir. Söz Konusu bedel Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine yatırılacağı gibi T.C. Ziraat Bankası Van Girişimci Şubesindeki TR62 0001 0021 3936 0238 1851 04 nolu hesaba da yatırılabilir.

B) Şartname ve ekleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

5 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:

A) Muhammen Bedeli (25 Yıllık)       : 25x330.000,00=8.250.000,00 (Sekizmilyonikiyüzellibin) ¨

B) Geçici Teminat Tutarı                     %3: a) 247.500,00 (İkiyüzkırkyedibinbeşyüz) ¨

b) Banka teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya T. C. Ziraat Bankası Van Girişimci Şubesindeki TR62 0001 0021 3936 0238 1851 04 nolu hesabına yatırılabilir.

6 - Diğer Hususlar: Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.