TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİRBelediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen yer 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında, kiraya verilecektir.

 

Kiralık Yer

Kullanım Amacı

10 (On) Yıllık Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Kira Süresi

İhale Tarihi

İhale Saati

1 - İstasyon Mah. imarın 48054 ada 1 sayılı parsel üzeri Mevlana Kültür Merkezi Binası

Eğitim, Kültür veya Sağlık Hizmetleri

3.240.000,00-TL + KDV

(Üçmilyonikiyüzkırkbin TL)

97.200,00-TL

(Doksanyedibinikiyüz TL)

10 (On) Yıl

09.01.2018

14:00

 

1 - İhale 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. maddesinin a bendinde belirtilen kapalı teklif usulü ile 09.01.2018 tarihinde yapılacaktır.

2 - İhale 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No: 5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhaleye çıkarılan yere ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir ve 1.000,00 - (Bin) TL bedelle satın alınabilir.

4 - İhaleye çıkarılan yerin bir aylık tahmini kira bedeli 27.000,00 - (Yirmiyedibin) TL + KDV’dir.

5 - İhalenin muhammen bedeli; 10 (on) yıllık tahmini kira bedeli olup, ihale sonucunda belirlenen kira bedeli takip eden yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi’nin (Yİ - ÜFE) Yıllık değişim (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) (%) nispetinde artırılır.

6 - İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler:

6.1. Gerçek kişiler için;

6.1.1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi

6.1.2. Yerleşim yeri belgesi

6.1.3. Son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı

6.1.4. Gerçek kişiler adına katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği

6.2. Tüzel kişilere için;

6.2.1. Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi

6.2.2. Tüzel kişiler adına katılacaklar için Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği

6.2.3. Şirket yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı

6.2.4. İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden yazı aslı

6.2.5. İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı

6.2.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi

6.2.7. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

6.2.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

6.3. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri. Geçici teminat yatırmak isteyen isteklilerin ihale gününden 1 gün önce saat 16.00’ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

6.4. İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyan

6.5. Belediyemize borcu bulunmadığına dair belge

6.6. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı

6.7. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz ile okunduğuna dair yazılı beyan

7 - İsteklilerin belgelerini ve beyanlarını ihale saatine kadar 35. maddesinin a bendinde belirtilen kapalı teklif usulüne göre hazırlayarak ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlanen duyurulur.