İKİ KATLI BETONARME KARKAS MARKET SATIŞI YAPILACAKTIR

İKİ KATLI BETONARME KARKAS MARKET SATIŞI YAPILACAKTIRİKİ KATLI BETONARME KARKAS MARKET SATIŞI YAPILACAKTIR

Nilüfer Belediye Başkanlığından:

9.900.000,00 TL. Tahmini satış bedelli, 297.000,00 TL. Geçici teminatlı, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ataevler Mahallesi 1390 ada 1 parsel sayılı 2.427,39 m2 lik “İki Katlı Betonarme Karkas Market”in satışının yapılması işi 2886 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 25/01/2017 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye iştirak edecek şahısların;

a) İç Zarfa konulacak belgeler;

1) Teklif Mektubu,

b) Dış Zarfa konulacak belgeler;

1) İç Zarf,

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

3) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge,

4) Vekaleten başvurularda vekaletname,

5) Nüfus Cüzdan örneği,

İhalelere iştirak edecek tüzel kişilerin;

a) İç Zarfa konulacak belgeler;

1) Teklif Mektubu,

b) Dış Zarfa konulacak belgeler;

1) İç Zarf,

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

3) 2017 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

4) Vekaleten başvurularda vekaletname,

5) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14:00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna vermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, ilan olunur.

www.nilufer.bel.tr

321/1-1