İŞYERİ SATILACAKTIR

İŞYERİ SATILACAKTIRİŞYERİ SATILACAKTIR

Kütahya Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen işyerinin satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur.

İhale Tarihi / Günü / Saati          :  26 Ocak 2017 /

İhalenin Yapılacağı Yer             :  Kütahya Belediyesi 5. Kat Encümen Toplantı Salonu

 

2 - ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI:

2.1. Vadeli Ödemelerde          :  İhalede belirlenen bedelin % 50’si peşin, geri kalan kısmı ise - 24 - ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.

2.2. Peşin Ödemelerde            :  İhalede belirlenen bedel, peşin satış bedelidir.

 

3 - K.D.V. VE DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS. HK.:

Peşinatlar ile birlikte, varsa K.D.V. ve diğer vergi, harçlarla vs. birlikte yatırılacaktır.

 

4 - İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):

4.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4.2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,

4.3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.) (2014 tarihinden İhale tarihine kadar)

4.4. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

4.5. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,

4.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

4.7. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz) ve istenilen diğer belgeleri ihale anında ibraz etmeleri gerekmektedir.

4.8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereğince listede 1 sıra numaralı taşınmaz ile ilgili olarak;

4.8.1. İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınmaz.

4.8.2. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

4.8.3. İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını 26 Ocak 2017 tarihinde saat 14:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim edecek ve ihale saatinde istekliler ile birlikte Encümen huzurunda zarflar açılacaktır.

 

BELEDİYEMİZE AİT SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR (KAPALI TEKLİF USULÜ)

S.

Cinsi

KDV. Muafiyeti

Mahalle

Ada/Parsel

Kat

Bağımsız Bölüm

Yüzölçümü m2

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

1

Dubleks İşyeri

-

L.H.P.

2278/5

Zemin+1

3

1080,46

3.000.000,00 TL

90.000,00 TL

15:15

 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.

332/1-1