PETROL VE PETROL TÜREVİ ATIKLARIN BERTARAF EDİLMESİ İÇİN SATIŞI İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR

PETROL VE PETROL TÜREVİ ATIKLARIN BERTARAF EDİLMESİ İÇİN SATIŞI İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIRPETROL VE PETROL TÜREVİ ATIKLARIN BERTARAF EDİLMESİ İÇİN SATIŞI İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Susuzlaştırılmış ve Su Oranı Düşürülmüş 17.000 m³ (± %25) Petrol ve Petrol Türevi Atıkların Bertaraf Edilmesi İçin Satışı İşinin İhalesi Yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No                            :  4896

2 - İşin Konusu                                      :  MARPOL 73/78 Ek-I Kapsamındaki Susuzlaştırılmış ve Su Oranı Düşürülmüş 17.000 m³ (± %25) Petrol ve Petrol Türevi Atıkların Bertaraf Edilmesi İçin Satışı işi.

3 - Muhammen Bedel                             :  4.060.000.- TL+KDV

4 - Geçici Teminat                                  :  121.800.- TL

5 - Satış Yeri                                          :  Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi Limanı

6 - İşin Bitiş Tarihi                                 :  31.12.2017

7 - Yeterlik İçin Son Başvuru

      Tarih ve Saati                                   :  23 Ocak 2017 Saat: 16:00

8 - İhale Tarihi ve Saati                          :  25 Ocak 2017 Saat: 13:00 - Son teklif verme tarih ve saati: 25 Ocak 2017 Saat:13:00

9 - İhalenin Yapılacağı Yer                    :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

                                                                  Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 Saraçhane Fatih/İstanbul

10 - Yeterlik Başvurusunun

        Yapılacağı Yer                               :  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Hacı Ahmet Mh. Kurtuluş Deresi Cad. Yeniyol Zarif Sk. No: 22 Beyoğlu/İSTANBUL

11 - İhale Usulü                                     :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

12 - İhale şartnamesinin görülebileceği

        veya satın alınabileceği yer             :  İhale Şartnamesi 70.-TL bedelle Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Hacı Ahmet Mh. Kurtuluş Deresi Cad. Yeniyol Zarif Sk. No: 22 Beyoğlu/İSTANBUL adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

                                                                  Tel: 0212 312 64 95     Fax: 0212 455 43 72

13 - İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

13.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

13.1.1. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

13.1.2. Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

13.1.3. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza sirküleri.

13.1.4. Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

13.1.5. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi

a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.1.5.a.)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

13.1.6. Tüzel kişiler için, İmza Sirküleri.

a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.1.6.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

13.1.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

13.1.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

13.1.9. İstekliler Petrol ve Petrol Türevi Atıkları depolamak için toplam en az 7.000 m³ Depolama Tankına sahip olduklarını, ilgili ticaret ve sanayi odasından alacakları kapasite raporu ile belgelendireceklerdir. İhale tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde alınan kapasite raporları kabul edilecektir.

13.1.10. İstekliler ihale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem” belgesi.

13.1.11. İstekliler ihale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” belgesi.

13.1.12. İstekliler ihale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesi.

13.1.13. İstekliler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış “13 05 08 (kum odacığından ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık atıklar) tesise kabul edilecek atık koduna sahip Geçici Faaliyet Belgesine  (konusu “Atıksu Deşarjı, Hava Emisyon, Tehlikeli Atık Geri Kazanım olan) veya Çevre İzin ve Lisansı” belgesi.

Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

13.2. İhaleye katılmak için istenen belgeler:

13.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,

13.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı,

13.2.3. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

13.2.4. Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

13.2.5. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza sirküleri.

13.2.6. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)

13.2.7. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.

a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.2.7.a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

13.2.8. Tüzel kişiler için, imza sirküleri,

a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.2.8.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

13.2.9. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

13.2.10. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

14 - İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

15 - İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Hacı Ahmet Mh. Kurtuluş Deresi Cd. Yeniyol Zarif Sokağı No: 22 34440/Beyoğlu/İstanbul adresine, 23/01/2017 saat: 16:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir.

16 - Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

17 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale günü (25 Ocak 2017) en geç saat:13:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

18 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

19 - Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

259/1-1