TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIRTAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Şişli Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

Mülkiyeti Şişli Belediyesine ait İstanbul İli, Şişli İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Ebe Kızı Sokak, No: 14/2 adresindeki, 154 pafta, 941 ada, 164 parsel sayılı, 4.280,50 m² yüzölçümlü taşınmazda bulunan, ana taşınmaz cinsi arsa ve bağımsız bölüm cinsi otopark olarak anılan, bağımsız bölümler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen muhammen bedel üzerinden gün ve saatte İstanbul İli, Şişli İlçesi, Darülaceze Caddesi, No: 8 adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı 4. Kat Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda ayrı ayrı satılacaktır.

• İhaleye ait şartname, 25.01.2017 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 200,00 (yüz) TL. bedel ile satın alınabilir.

• Geçici teminat bedelinin, nakit olarak ödenecekse en geç 25.01.2017 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden tahakkuk ettirilmesi(aynı gün ödenmesi), teminat mektubu gösterilecekse teminat mektubunun da aynı fıkrada belirtilen tarih ve saate kadar Emlak ve istimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.

• İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir;

ŞAHISLAR

1 - Resmi makamlardan alınan nüfus cüzdanı sureti (T.C. kimlik numaralı)

2 - Resmi makamlardan alınan yerleşim yeri belgesi

3 - Geçici teminat makbuzu

4 - İmzalanmış İhale Şartnamesi

ŞİRKETLER

1 - Faaliyet belgesi (Ticaret Odasından vs.)

2 - Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Noter tasdikli ihaleye katılacak için yetki belgesi

4 - Geçici teminat makbuzu

5 - İmzalanmış İhale Şartnamesi

6 - Türkiye sınırlarında bulunan ikametgah adresi

7 - Vergi kimlik numarası

• Satış bedeli üzerinden ayrıca KDV (%18) alınacağı,

• Postadaki vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği,

• 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 12 numaralı Bağımsız Bölümler üzerinde İstanbul 13. Sulh Mahkemesinde 2015/728 E. ve 2016/316 sayılı karar ile İzaleyi Şuyu davası görülmekte olup, mahkemece verilecek kararların hepsi alıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. Mahkemece verilen kararlar doğrultusunda alıcı herhangi bir talepte bulunamaz.

• Encümen ihaleyi yapıp, yapmamakla serbest olduğu,

İlan olunur.

14/1-1