İŞYERİ VASIFLI TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İŞYERİ VASIFLI TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIRİŞYERİ VASIFLI TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait Sivas Merkez tapunun Çarşıbaşı Mahallesi 3986 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı Bodrum Kat 1 bağımsız bölüm nolu 320,00 m2 yüzölçümlü ve işyeri vasıflı taşınmaz mal; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a Maddesi uyarınca Kapalı Teklif usulüyle satılacaktır.

2 - Taşınmazın muhammen bedeli 2.000.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 60.000,00 TL’dir.

3 - İhale, İl Encümenince 17 Ocak 2017 Salı günü saat 10.00’da Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye ilişkin şartname, Sivas İl Özel İdaresi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir/temin edilebilir.

5 - İSTEKLİLERİN: Aşağıdaki belgeleri içeren Kapalı Teklif Zarflarını ihale saatine kadar, makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermesi gerekmektedir.

a) İç Zarf (Teklif Zarfı)

b) Nüfus Cüzdanı (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti)

c) Tebliğe esas ikamet belgesi,

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnamesi,

e) İstekli tüzel kişilik ise bağlı olduğu oda kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi ile şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü,

f) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,

g) Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına 60.000,00 TL tutarındaki geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu (Sivas İl Özel İdaresi T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne uygun düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu.

h) Şartname. (her sayfası iştirakçi tarafından imzalanacaktır.)

6 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

7 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

11581/1-1