HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİRHİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğünden:

2 Adet Enerji İletim Hattına ait ÇED Raporlarının Hazırlanması ve ÇED kararlarının temini işi hizmet alımı TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                      :  2016/596691

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  TEİAŞ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Maltepe Mah. Orhangazi Caddesi No: 74 Adapazarı/SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası         :  0 264 275 10 30 - 0 264 275 38 28

c) Elektronik posta adresi             :  5grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  380 kV Bartın-Akçakoca E.İ.H ve 380 kV Akçakoca - Karasu - Çekmeköy E.İ. Hatlarının ÇED Raporlarının hazırlanarak 275 takvim günü içerisinde ÇED Kararlarının temini işidir.

b) Yapılacağı yer                          :  SAKARYA

c) Süresi                                       :  275 (İkiyüzyetmişbeş) Takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TEİAŞ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Maltepe Mah. Orhangazi Caddesi No: 74 Adapazarı/ SAKARYA

b) Tarihi ve saati                           :  12.01.2017 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ve ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgili meslek odasına ve ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeler,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ve ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin ilgili meslek odasına ve ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeler,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgesi:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 Bu ihalede benzer iş; 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, 36,5 kV üstü Enerji Nakil Hatları, Trafo Merkezleri vb. Yüksek gerilimlere ilişkin düzenlen ÇED raporu hazırlanması işleridir.

İhale konusu işte, benzer iş kapsamında birden fazla işin olması durumunda, bu işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.5. İstekliler T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan ÇED Yeterlilik Belgesini teklifleri ile beraber sunacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı; TEİAŞ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Maltepe Mah. Orhangazi Caddesi No: 74 Adapazarı/SAKARYA (Satın Alma ve Ticaret Servisi) adresinde görülebilir. Doküman almak isteyen istekliler idarenin Vakıfbank TR33 0001 5001 5800 7292 2934 78 NoluBanka Hesabına  100,00,-TL (Yüz TL) yatırarak banka dekontu karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Posta yolu ile ihale dokümanı satış bedeli 100,00,-TL (Yüz TL) dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü Muhaberat servisi Maltepe Mah. Orhangazi Caddesi No: 74 Adapazarı/ SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11486/1-1