HİZMET SATIN ALINACAKTIR

HİZMET SATIN ALINACAKTIRHİZMET SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden:

Tahmil-tahliye hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 uncu maddesi (g) fıkrası gereğince, Tahmil-Tahliye Hizmet Alımı istisna kapsamında değerlendirilmesinden dolayı, söz konusu Hizmet Alımı Satınalma ve İhale yönetmeliğimizin 9 maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2017/179

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü -Yenidoğan Mah. İnönü Cad. 2A Elmadağ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 863 11 96 - 312 863 52 13

c) Elektronik posta adresi       :  www.caykur.gov.tr.

ç) İhale dokümanının

    görülebileceği adres            :  Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Yenidoğan Mah. İnönü Cad. 2A Elmadağ/ANKARA

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Tahmil-Tahliye Hizmet Alımı. 65.000 Ton Paketli Çayın Yükleme Boşaltma İşi

b) Yapılacağı yer                    :  ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü

c) Süresi                                 :  12 Ay (1 yıl)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü Yeni Doğan Mah. İnönü Cad. 2A Elmadağ /ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  17.01.2017 Salı günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif mektubu, geçici teminat, Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge, Noter onaylı yetki belgesi veya imza sirküleri, SGK ve vergi borcuna ilişkin taahhüt, İhaleye başkası adına giriyorsa vekil olduğuna dair Noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi, iş deneyim belgesi, teknik şartnamede istenen diğer belgeler.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınır. Geçici teminatın süresi 70 gündür.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4. 1Kamu ve özel sektörde yapmış olduğu tahmil-tahliye işleri

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü. Yeni Doğan Mah. İnönü Cad. 2A Elmadağ/Ankara adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 17.01.2017 Salı günü saat 14.00’e kadar Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü Yeni Doğan Mah. İnönü Cad. 2A Elmadağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, , birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

52/1-1