SİGORTA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

SİGORTA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIRSİGORTA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TPAO Genel Müdürlüğünden:

Sigorta Hizmet Alımı İşi TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne Doğrudan Temin 26. madde h bendi gereği temin edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/1812540

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86   06100 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Telefon: (0312) 207 27 16-207 26 34

                                                     Faks : (0312) 286 90 73-286 73 74

c) Elektronik Posta Adresi         :  sigorta@tpao.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Gemisi

                                                     P&I, Hull and Machinery, Streamers, Streamers War Risk, Loss of Hire, Marine Cargo Sigorta Hizmet Alımı.

Hizmet Alımı İşi.

b) Yapılacağı Yer                      :  Ankara

c) İşin Süresi                             :  P&I Sigortaları için: 11.02.2017-11.02.2018 (Bir yıldır.) Diğer Sigortalar için: 20.02.2017-20.02.2018 (Bir yıldır)

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                       :  Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 86   06100-Çankaya/ ANKARA 6. Kat Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  23.01.2017 - 14:30

4 - İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar:

a. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b. Financial Conduct Authority (FCA) kayıt numarası ve belgeleri (yabancı şirketler için) verilecektir.

Yerel Firmalar için, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre Türkiye’de faaliyette bulunan ruhsatlı sigorta veya broker şirketleri ruhsatlarını belgelendirilecektir.

c. İhaleye, sigorta veya broker şirketlerinin Genel Müdürlükleri veya Bölge Müdürlükleri teklif verecek olup, acente kanalıyla gelecek teklifler kabul edilmeyecektir.

d. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

i. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e. Aslı istenen belgeler Ortaklığımızca “Aslı İdarece Görülmüştür” ibaresinden sonra belgelerin aslı idarece istekliye verilir.

f. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu (Quotation form).

g. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

h. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İş deneyim Belgesi: İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde tek bir sözleşme kapsamında iş deneyimi olarak; istekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

ı. Bu ihalede benzer iş olarak Son 5 yıl içinde kamu veya özel sektörde yapılan Marine Sigorta Poliçesi.

i. Sigorta şirketleri teklif verirken teknik şartname ve eklerinin tüm hükümlerini kabul ettiklerini imza ve kaşe ile onaylayarak teklifleri ekinde iade edeceklerdir.

5 - İhale dokümanı; TP Genel Müdürlüğü internet sayfasından indirilebilir veya elektronik posta yolu ile sigorta@tp.gov.tr adresinden talep edilip temin edilebilir.

6 - İhale dokümanlarının tamamı İngilizce olup teklifler İngilizce olarak verilecektir.

7 - Teklifler, 23.01.2017 tarih ve saat 14:30’a kadar TP Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Kurumumuza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyat olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Verilen teklifin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

11 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

2/1-1