GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

GAYRİMENKUL SATILACAKTIRGAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Akharım Mahallesi 163 Parsel nolu 32.600,00 m2 tarla nitelikli gayrimenkul (üzerinde 3000 adet şeftali ağacı bulunmaktadır), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

 

Mahallesi

Cinsi

Ada

Parsel

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Garanti Teminat

AKHARIM

TARLA (ŞEFTALİ BAHÇESİ)

-

163

32.600,00

2.445.000,00 TL

73.350,00 TL

700.000,00 TL

 

2 - İhale 11/01/2017 tarihinde saat 15.00’de Orhangazi Belediyesi, encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3 - Satışı yapılacak gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen %3’ lük geçici teminatı ve garanti teminatını ihaleden evvel ödemek şarttır.

4 - İhaleye iştirak edecek taliplilerde aranacak şartlar;

Gerçek kişiler için;

a) Nüfus cüzdanı sureti

b) İkametgah

c) İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza sirküsü (Noterden)

Tüzel kişi olması halinde;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

b) Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge

c) İmza sirküleri

5 - İhale şartnamesi 1.000,00 TL karşılığı, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden (Camikebir Mahallesi Dervişbey Caddesi No:1 Orhangazi/BURSA) satın alınabilir.

6 - İstekliler tekliflerini, ihale tarihi ve saatine kadar Belediyemiz, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmelidir.

11368/1-1