HASTANE BİNASININ İŞLETİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

HASTANE BİNASININ İŞLETİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİRHASTANE BİNASININ İŞLETİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Darıca Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Darıca Belediyesine (Darıca-KOCAELİ) ait olan Bayramoğlu Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet caddesi, 30K-3A pafta, 2125 ada, 3 nolu parsel üzerinde bulunan Hastane Binasının işletimi işi, Darıca Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 10.01.2017 Salı günü, saat 10:45’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ve açık artırma suretiyle ihale edilecektir.

 

YERİ VE MEVKİSİ

CİNSİ

KİRA SÜRESİ

MUAMMEN KİRA BEDELİ (AYLIK)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

ŞARTNAME

Bayramoğlu Mah.

Hastane Binası

10 yıl

29.500,00 TL + KDV

106.200,00 TL

150,00 TL

 

İHALEYE KATILACAK OLANLARDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR;

İhale 10.01.2017 Salı günü saat 10:45’de Belediye Hizmet binasında bulunan Encümen Odasında yapılacaktır. Teklifler ve istenilen belgeler ihale saatinde İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir.

İhaleye girebilme şartları: (İstenilen Belgeler)

a) Kanuni ikametgah belgesi

b) Nüfus cüzdan fotokopisi

c) Türkiye de Tebligat adres beyanı

d) Tüzel kişi olması halinde Ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge (2017 yılına ait)

e) Noter tasdikli yetki belgesi ve İmza sirküleri

f) Vekaleten katılıyor ise Noter tasdikli vekaletname

g) Ortak girişim olması halinde Noter Tasdikli Ortak girişim Beyannamesi ve ayrıca Ortaklardan her birine ait yukarıdaki maddelerden sayılan belgeler.

h) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuz

i) İdareden satın alınarak okunup her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

j) Darıca Belediyesinden alınmış Borcu yoktur Belgesi

k) Darıca İlçesi dışında Hastane işletmeciliği faaliyetinde bulunulmuş ise o Belediyeden alınan borcu yoktur belgesi

l) Katılımcıların En az 10 (On) yıl süre ile Özel Hastane İşletmeciliği yaptığına dair İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış resmi yazı veya belge

m) Bu hususta hazırlanan şartname ve ekleri Emlak İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bedelsiz görülebilir, 150 TL bedelle isteyenlere verilir.

n) İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Posta yoluyla yapılan müracaatlarda gecikme olması halinde müracaat dikkate alınmayacaktır.

11414/1-1