AÇIK İHALE (3/G) USULÜ İLE İHALE EDİLEN ARAÇ BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DEMİRYOL FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNE “DİZEL LOKOMOTİF VE ANA AKSAMLARININ 8 İŞÇİ İLE 10 AY SÜRELİ KOMPLE TEMİZLİK İŞİ” (YERLİ İSTEKLİLER İÇİN HİZMET ALIMI)

AÇIK İHALE (3/G) USULÜ İLE İHALE EDİLEN ARAÇ BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DEMİRYOL FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNE “DİZEL LOKOMOTİF VE ANA AKSAMLARININ 8 İŞÇİ İLE 10 AY SÜRELİ KOMPLE TEMİZLİK İŞİ” (YERLİ İSTEKLİLER İÇİN HİZMET ALIMI)AÇIK İHALE (3/G) USULÜ İLE İHALE EDİLEN ARAÇ BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DEMİRYOL FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNE “DİZEL LOKOMOTİF VE ANA AKSAMLARININ 8 İŞÇİ İLE 10 AY SÜRELİ KOMPLE TEMİZLİK İŞİ” (YERLİ İSTEKLİLER İÇİN HİZMET ALIMI)

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2016/597300

1 - İdarenin:

• Adresi                                        :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü İstanbul Yolu 8. Km (TMO Arkası) Behiçbey Yenimahalle / ANKARA

• Telefon ve Faks Numarası         :  (0 312) 211 10 41 - (0 312) 211 06 96

• İlgili                                            :  Alparslan YILDIZ Malzeme Grup Md. (312) 211 10 41 Dahili 8450

İhale konusu işin adı ve miktarı    :  “Dizel Lokomotif ve ana aksamlarının 8 işçi ile 10 ay süreli komple temizlik işi, (Diğer hususlar ihale dokümanı ve eki Teknik Şartnamede belirtilmiştir.)

2 - Yukarıda belirtilen alım Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 3/g Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

3 - Teklif verecek isteklilerin ihale konusu iş veya benzer iş olarak tanımlanmış olan “Tren, Metro Vagonları ve Hafif Raylı Sistemler, Vagon, Lokomotif, Jeneratör Vagonu ile her türlü demiryolu araçlarının temizliği” konularında son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanmış ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere iş deneyimini gösteren belge sunmaları gerekmektedir. İhaleye katılabilmek için istenen diğer belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - İhale konusu işin yeri TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü’dür. (Diğer hususlar ihale dokümanı ve eki Teknik Şartnamede belirtilmiş olup ilgili şartname uyarınca işin yerinde görülmesi gerekmektedir.)

5 - İhale 23.01.2017 Pazartesi günü saat 14.00’da TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Toplantı salonunda yapılacaktır.

6 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 23.01.2017 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya ulaştırılmış olması şarttır.

7 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimcileri Şubesi TR500001002533032083215004 No’lu hesaba yatırılacak KDV Dahil 150,00 TL doküman bedeline ait makbuz karşılığından Fabrika Mali İşler Müdürlüğü’nden ilgili doküman temin edilebilir.

8 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

9 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.