GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

GAYRİMENKULLER SATILACAKTIRGAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığından:

 

1 - 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17/4 r Maddesi kapsamında yapılacaktır.

2 - Mülkiyeti belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen gayrimenkuller 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ihale ile peşin bedelle satılacaktır.

3 - Bu husustaki ihaleler 04/01/2017 Çarşamba günü belirtilen saatlerde Encümen Salonunda, Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

4 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 500,00 TL (Beşyüzlira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler.

5 - Yukarıda belirtilen satışı yapılacak taşınmazlara ait % 3 Geçici teminat Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu olarak verilebilir.

6 - İhaleye iştirak edeceklerin, istediğimiz belgelerle birlikte Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne en geç 04/01/2017 saat 10:00’a kadar ihale dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

“SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN’’ alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

7 - Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a- İhaleye İştirak dilekçesi,

b- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

c- İkametgah Belgesi,

d- Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,

e- Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f- Belediyeye borcu olmadığına dair belge

g- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. (500,00 TL)

h- Vekalet ile ihaleye gireceklerden 2016 yılı içerisinde alınmış Noter tasdikli vekaletname.

ı- 2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre usulüne göre hazırlanmış,

a- Dış Zarf (Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgeler Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.)

b- İç Zarf (Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.)

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a- İhaleye İştirak dilekçesi,

b- Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi,

c- Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza sirküsü,

d- Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi

e- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. (500,00 TL)

f- Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz

g- Belediyeye borcu olmadığına dair belge

h- Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

ı- 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre usulüne göre hazırlanmış,

a- Dış Zarf (Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgeler Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.)

b- İç Zarf (Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.)

8 - İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihale kararının tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber satış bedelini peşin yatıracaktır.

11232/1-1