ARSA SATILACAKTIR

ARSA SATILACAKTIRİhale Konusu                                                :  Arsa Satışı, (Mahmutbey Mahallesi, 1771 ada 38 parsel sayılı taşınmazın satışı)

İhale Tarih ve Saati                                       :  11/01/2018 - 10:00

İlgili Müdürlük/Birim                                   :  Plan ve Proje Müdürlüğü

İlgili Adres                                                   :  Bağcılar Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, Güneşli Mahallesi, Kirazlı Caddesi, No: 1 Bağcılar/ İSTANBUL

İhalenin Yapılacağı Yer                                :  Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İhale Türü                                                     :  Arsa Satışı

İhale Usulü                                                   :  Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 36.Maddesi)

Hizmetin Yapılacağı Yer/Teslim Yeri           :  Bağcılar/Mahmutbey Mahallesi

Taşınmaza Dair Bilgiler:

- İli                                                                :  İstanbul

- İlçesi                                                           :  Bağcılar

- Mahallesi                                                    :  Mahmutbey

- Cinsi                                                           :  Arsa

- Pafta                                                           :  245DS2A (F21C22A2B)

- Ada                                                            :  1771

- Parsel                                                         :  38

- Yüzölçümü                                                 :  2.752,03 m²

- Satılacak Hisse Oranı                                 :  Tamamı

- Halihazır                                                     :  Boş

- İmar Durumu                                             :  Akaryakıt Alanı

- Adres                                                         :  Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, Peyami Safa Caddesi, No: 92

1) Muhammen Bedeli                                   :  27.520.300,00 TL

2) Geçici Teminat                                         :       825.609,00 TL

3) Harçlar ve Vergiler                                   :  Her Türlü Harç ve vergiler alıcıya aittir.

4) İhale Şartnamesi                                       :  Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya aynı yerde görülebilir. Ayrıca şartname www.bagcilar.bel.tr adresinden de görülebilir. İhaleye katılacakların şartname alması zorunludur.

5) Şartname Bedeli                                       :  1.000,00 TL

6) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

- Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. kimlik numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”

- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat

- Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekaletname

- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

- Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

- Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de adres beyanı

- Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

- Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi (Tüzel Kişiler)

- Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

- İkinci İhale           :  Arsanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın ikinci ihalesi 30.01.2018 tarihinde,

                               :  Arsanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın üçüncü ihalesi 20.02.2018 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.