YÜKSEK SAFLIKTA GAZ SATIN ALINACAKTIR

YÜKSEK SAFLIKTA GAZ SATIN ALINACAKTIRBilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 9 Kalem Yüksek Saflıkta Gaz Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                          :  2017/688203

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No:1 06800 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  312-210 35 86 – Fax: 210 35 91

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :

2 - İhale konusu malın                       

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  9 Kalem Yüksek Saflıkta Gaz Alımı

                                                            :  1- Y.S Hidrojen 5.5 (%99,9995) 50 L. Hacim 200 bar basınç, 8,35 m3 içerik 5 Adet

                                                            :  2- Ulsi Oksijen 5.0 (%99,999) 50 L. 200 Bar Basınç 10.60 m3 içerik 5 Adet

                                                            :  3- Silane 5.0 (%99,999 safiyet) (ithal) 50 ltr. çelik tüpte 100 bar 14 kg içerik valf DISS 632 Pneumatic valf 3 Adet

                                                            :  4- Ammonia 5.0 (%99,999 safiyet) (ithal) 50 ltr. çelik tüpte 8,59 bar 26,5 kg içerik valf DIN 477 no.6 3 Adet

                                                            :  5- Nitrousoxide 5.0 (%99,999 safiyet) (ithal) 50 lt. çelik tüpte 50,8 bar 37 kg içerik valf DIN 477 no.11   3 Adet

                                                            :  6- Y.S Azot 5.0 (%99.999) 50 lt Hacim 230 Bar Basınç, 1071 m3 İçerik 3 Adet

                                                            :  7- Nitrogentrifluoride 4.5 (99,995 safiyet) (ithal) 50 lt. çelik tüpte 97 bar 22,7 kg içerik valf DIN 477 no.8     2 Adet

                                                            :  8- Phosphine 2% Balance H2 (ithal) 10 lt. alu. tüpte 150 bar, 1,5 m3 içerik 12 ay raf ömrü %2 Analitik tolerans DIN 1 W 21.8 x 1/14” LH Pneumtic valve     1 Adet

                                                            :  9- B2H6 2% Balance Hydrogen (ithal) 10 ltr. alu. Tüpte 150 bar 1.5 m3 içerik 12 ay raf ömrü 2% analitik imalat 2% tolerans DIN 1 W 21.8 x 1/14” LH. Pneumatıc valve 1 Adet

b) Teslim yeri                                      :  GÜNAM Merkezi

c) Teslim tarihi                                    :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 126 gün

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 :  BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Tarihi ve saati                                 :  30 Ocak 2018 Salı günü Saat 11.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamsı halinde, bu bilgilerinin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.5. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye sunmalıdır;

a- İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,

b- İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c- İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.2. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 100,00 TL (YüzTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 30 Ocak 2018 Salı günü, saat 11:00´e kadar ihale dokümanının alındığı yere (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) elden verilebilecek.

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.