GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR1 - Mülkiyeti Halfeti Belediyesine ait aşağıda tapu kayıtları pafta, parsel, m2’si ve muhammen satış bedeli ile geçici teminat ve güvence bedelleri belirtilen gayrimenkulün, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca, (açık artırma) suretiyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

 

Sıra No

Mahalle

Pafta

Parsel

Tapu Miktarı m²

Hisse Oranı

Cinsi

Muhammen Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli

Güvence Bedeli

1

Saylakkaya

N39 B 24 A

679

36.400,00

Tam

Fıstıklık

1.820.000,00

55.000,00

55.000,00

2

Saylakkaya

N39 B 24 A

1189

13.000,00

Tam

Fıstıklık

   650.000,00

20.000,00

20.000,00

 

2 - Söz konusu gayrimenkullerin açık teklif usulü (açık artırma) satış ihalesi 08.01.2018 Pazartesi günü saat 10.00’da Halfeti Belediyesi Belediye toplantı salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhalenin uzaması halinde ihale diğer gün aynı saatte devam edilir.

3 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 

 

A) İstekli gerçek kişi ise;

 

B) İstekli tüzel kişilik ise;

1

Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

1

Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

2

Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,

2

Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve Kimlik Fotokopisi

3

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3

Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

4

Satış şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı,

4

Satış şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı,

5

İhaleye iştirak eden taraflardan her sahifesi imzalanmış şartname,

5

İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname

6

Geçici teminat ve Güvence bedeli ödendiğine dair makbuz veya Banka Teminat Mektubu

6

Geçici teminat ve Güvence bedeli ödendiğine dair makbuz veya Banka Teminat Mektubu

7

Halfeti Belediyesine Borcu olmadığına dair belge

7

Halfeti Belediyesine Borcu olmadığına dair belge

Yukarıda belirtilen belgeler yarım dosya içerisine konarak Halfeti Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, yukarıda belirtilen gayrimenkule ait geçici teminat ve güvence bedeli tutarı parayı (Nakit, Banka Teminat Mektubu ve Devlet tahvili olabilir) 05.01.2018 Cuma günü saat 16:30’a kadar katılıma ait diğer evraklar ile birlikte Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vereceklerdir. Daha sonraki başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir ve ihaleye katılamayacaklardır.

5 - İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00.TL karşılığında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görebilir ve temin edebilirler. İhaleye katılacakların şartname satın almaları zorunludur. Şartname satın almayan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

6 - İş bu ihaleye ait tapu masraflarının tamamı, vergi, resim harç gibi tüm kanuni giderler alıcıya ait olacaktır.