TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR1 - Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyeti hazineye ait sınırları içerisinde bulunan taşınmaz malın hizasında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif usulü ile Satış işlemi, Malmüdürü Makam odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.

2 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Kadirli Malmüdürlüğünde (Milli Emlak Servisi) ücretsiz görülebilir.

3 - İhaleye katılabilmek için istekliler, Geçici Teminat; (Tedavüldeki Türk Parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasının veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri, kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeleri ihale saatine kadar komisyon başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

4 - Taşınmaz mal bedelinin taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az 1/4’i peşin, kalanı ise 2 yılda ve taksitlerle kanuni faiz ile birlikte ödenir.

5 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6 - İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli ve taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğan gecikmeler kabul edilmez.

7 - Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre kanuni faiz ile birlikte (24) ay, (8) eşit taksitle ödenebilir. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ne tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan ve 5 (Beş) yıl süre ile Emlak Vergisinden müstesna tutulmuş olup, taşınmazların satış bedelinin taksitle ödenmek istenmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5’inci Maddesinde yapılan düzenleme ile taksitli satışlarda, taksitlendirme dışında bırakılacak bedel ile taksit süresi ve sayısını belirlemeye Bakanlık yetkili olup, Belediye ve Mücavir Alan Sınırları içerisinde 5.000,00 ¨’sini Mücavir Alan Dışında köylerde ise 1.000,00 ¨’sini geçtiği takdirde taksitlendirme yapılabilecektir.

8 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Türkiye genelinde ihale bilgileri http//www.milliemlak.gov.tr.ve http//www.osmaniyedefterdarlığı.gov.tr.adresinden öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TEL.: 0328 718 2244

 

Sıra

No

Taşınmaz

No

Mahalle/ Köy

İmar Durumu

Ada

No

Parsel

No

Cinsi

Taşınmaz Yüzölçümü (m2)

Hazine Hissesi (m2)

Muhammen Bedeli (¨)

Geçici Teminat (¨)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

80060107905

Cemalpaşa

Mahallesi

1/1000 Ölçekli İmar Planında Konut Alanı

(E-1,60 Hmax-24,50)

1921

8

Arsa

4.918,22

4.918,22

2.361.000,00

236.100,00

05.01.2018

10:30