DE 22000 (EMD/GM-G26CW-2) VE DE 33000 (EMD/GM-GT26CW-2) TİPİ LOKOMOTİFLERİN BAKIM, ONARIM VE REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 28 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DE 22000 (EMD/GM-G26CW-2) VE DE 33000 (EMD/GM-GT26CW-2) TİPİ LOKOMOTİFLERİN BAKIM, ONARIM VE REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 28 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIRİhale Kayıt No                                        :  2017/674454

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 312 309 05 15/71519 – 0 312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi                     :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  28 Kalem Yedek Malzeme

3 - İhalenin yapılacağı yer                      :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No: 3, Gar-ANKARA/TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 25/01/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.